Sågverk 4.0

Projektet vill skapa förutsättningar att på bästa sätt ta tillvara på information om stockars egenskaper innan sågning och därigenom optimera, individanpassa och effektivisera produktionen. Informationen samlas in med hjälp av en ny teknik som för närvarande introduceras i sågverksindustrin – CT skanning av stockar.

Syftet med tekniken är att hitta nya sätt att effektivisera tillverkningsprocessen inom sågverksindustrin. Projektets mål är att länka samman den information som förmedlas genom den nya CT-tekniken med instruktioner kring hur stocken sågas på ett optimalt sätt. Man hoppas därigenom uppnå mindre egenskapsvariationer och ett högre värdeutbyte i en effektivare process. Syftet är också att implementeringen av den nya tekniken ska leda till att kunderna ska få ett mer individanpassat virke. Genom den nya tekniken är ambitionen att kunna säkra och förädla hela trävärdekedjan mellan skogen, industrin och marknaden.

Därför är det viktigt

Sågverken är centrala aktörer i den svenska bioekonomin. Svenska sågverk använder omkring hälften av det som avverkas varje år i Sverige och står för merparten av skogsägarnas vinst. Effektiviseringsåtgärder inom sågverksindustrin skulle alltså ha betydande effekter på förädlingsvärdet i den svenska bioekonomin. Med metoden kommer även spill av biomaterial att kunna minskas och leda till bättre lönsamhet för såväl sågverk som kunder. Det kommer även att vara lättare att förutse slutproduktens egenskaper.

Förväntat resultat

  • Modeller för multivariat prediktering för kundbaserad virkessortering.
  • Ett system för processåterkoppling för virkesprestanda och sorteringsalgoritmer baserat på korrelation mellan virtuella och reella brädor.
  • Metodik för kundintegrerad kvalitetsdialog och integration i tidiga processer.

Deltagare

Följande projektparter ingår Luleå tekniska universitet, Norra Skogsägarna, FinScan och Microtec.

Budget

Projektets budget är på drygt 12 miljoner kr och pågår mellan 2018-10-01 – 2021-03-31.

Projektledare fram till och med 2019 var Olle Hagman, Luleå tekniska universitet.