RE:Spin –En ny teknik för att utöka återvinning av cellulosabaserade textilfiber

Avfallstextil redo att återvinnas. Bild från projektet.

Projektet avser utveckla en ny teknik för att återvinna avfallstextilier. Den föreslagna tekniken syftar till att återvinna avfallstextilier genom att helt enkelt lösa upp och spinna om de gamla fibrerna till nya med liknande egenskaper som utgångsmaterialet. Då behöver man inte derivatisera den cellulosa som finns i textilfibrerna, vilket görs idag.

På detta sätt kan man ta bort flera steg i återvinningsprocessen och minska mängden avfall som genereras. Dessutom bevaras då längden på cellulosapolymererna i mycket större utsträckning, vilket öppnar möjligheten att återvinna bomullsfibrer många fler gånger samt återvinna cellulosabaserade fibrer med korta cellulosapolymerer, såsom viskosfibrer.

Kort sagt skulle denna teknik möjliggöra utökad återvinning av cellulosabaserade fibrer, genom att utöka den typ av fibrer som kan återvinnas och tillåta återvinning av bomullsfibrer fler gånger. På så sätt kan cellulosabaserade fibrer ersätta fossilbaserade fibrer på textilmarknaden i större utsträckning utan att behöva utvinna mer naturresurser. Denna teknik skulle bidra till både en ökad cirkularitet och en ökad biobaserad andel på textilmarknaden.

Därför är detta viktigt

Spindope av återvunna textilier. Bild från projektet.

Omspinning av textilfibrer ökar cirkulariteten för textilåtervinning avsevärt, jämfört med de innovationer som finns för närvarande. Den nya tekniken ökar antalet gånger som bomullsavfall kan återvinnas, eftersom graden av polymerisation minskas successivt tills den når ett lämpligt värde för produktion av konstgjorda cellulosafibrer, i stället för att inrikta sig på detta värde redan vid första cykeln.

Dessutom skulle man med denna teknik kunna återvinna konstgjorda cellulosafibrer eftersom det, tack vare bevarandet av polymerisationsgraden, vore möjligt att producera så kallade spindopes (cellulosalösningar) med acceptabla egenskaper för att producera nya fibrer, även när utgångsmaterialet har en låg grad av polymerisation.

Förväntat resultat

Projektet vill ta fram ny teknik för textilåtervinning, där avfallstextilier omspinns direkt till nya fibrer med liknande egenskaper som utgångsmaterialet. Med detta avser projektet att öka alla aspekter av tekniken, det vill säga beredskapsnivån för teknik, marknad och hållbarhet. Huvudfokus för dessa aktiviteter är att identifiera de kritiska aspekterna som påverkar hållbarheten hos den föreslagna tekniken.

Deltagare

ShareTex AB, Valmet AB, H&M Hennes & Mauritz GBC AB, RISE AB och Lunds universitet, institutionen för kemiteknik.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på cirka 2 MSEK och kommer att pågå under två år – från november 2022 till november 2024.