Ny områdesanalys ska undersöka biogena kolflöden kopplat till jordbruk

BioInnovation har identifierat ett stort behov av att öka kunskap och grundläggande förståelse av biogena kolflöden och var det finns potential till ökad resurseffektivitet. I en ny områdesanalys har Chalmers Industriteknik fått i uppdrag av BioInnovation att undersöka biogena kolflöden med fokus på jordbruk.

Sebnem Yilmaz Balaman

Syftet med områdesanalysen Biogena kolflöden med fokus på jordbruk är att beskriva de biogena kolflödena från svensk primärproduktion till industri och samhälle, inklusive återanvändning, återvinning, export och import.

– Områdesanalysen är viktig av flera anledningar. Genom att kartlägga biogena kolflöden kan vi identifiera var resurser överutnyttjas eller underutnyttjas. Det kan leda till utveckling av strategier som optimerar användningen av biogent kol och ökar den totala resurseffektiviteten i jordbrukets värdekedjor, peka på nuvarande och framtida forskningsbehov, samt utgöra ett underlag för beslutfattare, säger Sebnem Yilmaz Balaman, projektledare vid Chalmers Industriteknik.

Rundabordssamtal planeras

Områdesanalysen påbörjades i april och avslutas i november 2024. Efter sommaren kommer projektet att bjuda in aktörer för att bidra till områdesanalysen, bland annat genom ett öppet rundabordssamtal.

– Olika aktörers engagemang i områdesanalysen är avgörande för att samla olika perspektiv, expertis och data. Under kommande rundabordssamtal kommer det att finnas möjlighet att dela expertis på området, identifiera utmaningar och möjligheter, samt bygga konsensus, förklarar Sebnem Yilmaz Balaman.

Projektet kommer även att genomföra intervjuer, öppna upp för nätverks- och samarbetsmöjligheter samt vara öppet för att föra dialog, vilket bidrar till att skapa en detaljerad bild av koldynamiken inom jordbrukssektorn som underlättar utveckling av mer hållbara metoder och utformande av policys.