Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB)

Projektet Framtidens biobaserade byggande och boende pågick under 3 år (november 2015 till december 2018). Projektledare var Marie Johansson från RISE. Projektet hade en total budget om 55,4 Mkr.

Bakgrund till projektet

Byggsektorn är en samhällssektor som står för en mycket stor andel av både material och energiutnyttjandet i Sverige och världen. Samhället står också inför en stor utmaning i och med den stora bostadsbristen i Sverige och större delen av Europa. Dessutom har fastighetsbeståndet stora renoveringsbehov när det gäller funktion och energikrav. Ett effektivare utnyttjande av biobaserade material för dessa ändamål skulle kunna hjälpa samhället att ställa om mot en biobaserad ekonomi och också bidra till minskad energianvändning, öka möjligheterna för vidareförädling av vår svenska skogsråvara och samtidigt öka exportmöjligheter och att bevara arbetstillfällen i landet.

Projektets mål

Projektets mål var:

  • Nya affärslösningar för snickeriindustrin för att öka kundvärdet hos biobaserade produkter
  • Effektivisering av upphandling och produktion av flervåningshus med stomme av biobaserade produkter som klarar nya krav på energieffektivitet och hållbarhet
  • Utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal för nybyggnation och renovering som klarar de nya energikrav som kommer 2021
  • Process för uppmätning och tillverkning av biobaserade produkter för renovering av det befintliga fastighetsbeståndet

Genomförande

Projektet fokuserade på tre värdekedjor, industriellt träbyggande, ROT-sektorn och interiöra lösningar, vilka är av stor betydelse för svenskt näringsliv. Projektet var organiserat i fyra delprojekt kopplade mot olika skeden i processen och ett delprojekt för samordning och ledning.

Projektupplägg

Projektet koncentrerade sig på tre värdekedjor, snickeriprodukter, nybyggnation och renovering. Många av frågorna som dyker upp i värdekedjorna är dock gemensamma tvärs dessa såsom till exempel: behovet av nya IT-stödsystem och kopplingen till den industriella produktionen, beslutsmodeller som tar hänsyn till kund- och hållbarhetsaspekter och behov av nya slankare och energieffektivare biobaserade konstruktioner.

biobaseratbyggandeboende

Figur 1. Projektets tre värdekedjor och de olika processtegen delprojekten är samlade inom.

För att få struktur i genomförandet av projektet delades det upp i 11 olika delprojekt samlade inom fyra olika delområden.

biobaseratbyggandeboende2

Figur 2. Projektstruktur med fyra huvudområden och totalt 11 delprojekt.

Aktörer

Lista på aktörer i projektet

Rapporter från projektet

Projektets slutrapport, februari 2019
Trä i hemmet – en undersökning i sju europeiska länder om inredningsstilar och intresset för svenska interiöra furuprodukter till hemmet, januari 2019

Nästa steg

– Samverkan mellan företag, akademi och institut har varit viktig för delprojektens resultat och för fortsatt kunskapsuppbyggnad, säger Marie Johansson, projektledare, RISE.

Hur tas kunskaperna vidare?
– ”Wood First” är ett exempel på ett verktyg där projektets resultat konkret tas tillvara. Vi ser också att projektet har gett en grund för initiativ som samverkansprojektet Timber on Top där på- och vidbyggnader på befintliga byggnader står i centrum, berättar Marie Johansson.

– Digitaliseringsprojekten har fått fram kunskaper som många av företagen kommer att ha användning för både på kort och lång sikt. En ökad E-handel ger också de svenska företagen en ökad exponeringsmöjlighet mot kunder i utlandet, fortsätter Marie Johansson.

Utvecklingen fortsätter också i andra projekt. Ett exempel är Uppkopplad byggplats inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Arbetet kring höga hus fortsätter i ett europeiskt projekt lett av RISE som heter Dyna-TTB. Målet är att ta fram en designguide om höga byggnader i trä.