Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB)

Bakgrund till projektet

Byggsektorn är en samhällssektor som står för en mycket stor andel av både material och energiutnyttjandet i Sverige och världen. Samhället står också inför en stor utmaning i och med den stora bostadsbristen i Sverige och större delen av Europa. Dessutom har fastighetsbeståndet stora renoveringsbehov när det gäller funktion och energikrav. Ett effektivare utnyttjande av biobaserade material för dessa ändamål skulle kunna hjälpa samhället att ställa om mot en biobaserad ekonomi och också bidra till minskad energianvändning, öka möjligheterna för vidareförädling av vår svenska skogsråvara och samtidigt öka exportmöjligheter och att bevara arbetstillfällen i landet.

 

Projektets mål

Projektets mål var:

  • Nya affärslösningar för snickeriindustrin för att öka kundvärdet hos biobaserade produkter
  • Effektivisering av upphandling och produktion av flervåningshus med stomme av biobaserade produkter som klarar nya krav på energieffektivitet och hållbarhet
  • Utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal för nybyggnation och renovering som klarar de nya energikrav som kommer 2021
  • Process för uppmätning och tillverkning av biobaserade produkter för renovering av det befintliga fastighetsbeståndet

Genomförande

Projektet fokuserade på tre värdekedjor, industriellt träbyggande, ROT-sektorn och interiöra lösningar, vilka är av stor betydelse för svenskt näringsliv. Projektet var organiserat i fyra delprojekt kopplade mot olika skeden i processen och ett delprojekt för samordning och ledning.

Projektupplägg

Projektet koncentrerade sig på tre värdekedjor, snickeriprodukter, nybyggnation och renovering. Många av frågorna som dyker upp i värdekedjorna är dock gemensamma tvärs dessa såsom till exempel: behovet av nya IT-stödsystem och kopplingen till den industriella produktionen, beslutsmodeller som tar hänsyn till kund- och hållbarhetsaspekter och behov av nya slankare och energieffektivare biobaserade konstruktioner.

biobaseratbyggandeboende

Figur 1. Projektets tre värdekedjor och de olika processtegen delprojekten är samlade inom.

För att få struktur i genomförandet av projektet delades det upp i 11 olika delprojekt samlade inom fyra olika delområden.

biobaseratbyggandeboende2

Figur 2. Projektstruktur med fyra huvudområden och totalt 11 delprojekt.

Så går det för delprojekten

Lägesrapportering våren 2018

Lägesrapportering hösten 2017

Lägesrapportering våren 2017

Lägesrapportering hösten 2016

Aktörer

Lista på aktörer i projektet

Projektledare var Marie Johansson från RISE. Projektet hade en total budget om 55,4 Mkr.

Rapporter från projektet

Trä i hemmet – en undersökning i sju europeiska länder om inredningsstilar och intresset för svenska interiöra furuprodukter till hemmet, januari 2019

Nyheter

Hus i trä mot nya höjder – men inte utan en tydlig strategi, april 2019
Ny studie visar: Så vill vi inreda i trä, januari 2019
Ny studie visar: Växande marknad för interiört trä, januari 2019
FBBB antar digitaliseringsutmaningen för en snabbare trähusindustri, december 2018
Dataspelsteknik kan hjälpa trähusbyggare, artikel publicerad av Luleå tekniska universitet, oktober 2018
Attityder till trä i inomhusmiljö, maj 2018

Mer information

Marie Johansson, projektledare
RISE
marie.johansson@ri.se