Framtidens biobaserade byggande och boende – vad hände sedan?

Nästan två år har gått sedan ett av BioInnovations första innovationsprojekt, Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB), avslutades. Så vad har hänt sedan dess? Här berättar projektledare Marie Johansson om de olika avknoppningarna som uppstått till följd av projektet.

Marie Johansson

Foto: Jann Lipka

– Det har skett en stor attitydförändring kring biobaserat byggande sedan vi drog igång FBBB-projektet under hösten 2015. Idag är många fler, från politiker på EU-nivå till vår egen regering, som pratar om träbyggande som en självklar del av framtiden, säger FBBB:s projektledare Marie Johansson, senior forskare vid RISE samt professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet. Hon fortsätter;

– Även om vårt projekt bara har varit en liten del i denna samhällsförändring så har vi bidragit till att utvecklingen gått framåt och fortsätter gå framåt – det är alla nya projekt och initiativ som startat efter projektet ett bra bevis på.

FBBB pågick under tre år, från november 2015 till december 2018, och hade en total budget om 55,4 Mkr. Projektet bestod av hela elva delprojekt och samlade en mängd olika parter, inklusive ett antal nya aktörer som aldrig tidigare deltagit i projekt som detta.

– Det är glädjande att se att flera av dessa nu fortsätter att delta i andra projekt, fortsätter Marie Johansson.

Följande är exempel på projekt och initiativ som har uppkommit senare, mycket till följd av FBBB.

WoodFirst

Wood First är ett samverkansprojekt mellan Trästad Sverige, WSP Advisory, Linköpings universitet, RISE och SKR. Under 2019 togs det inom projektet fram ett kunskapsunderlag för kommuner och regioner som står inför framtagande av en träbyggnadsstrategi eller färdplan för klimatneutralt byggande. Flera kommuner har genomgått en utbildning som baseras på kunskapsunderlaget, bland annat Varbergs kommun som nyligen antagit en ny träbyggnadsstrategi.

Marie Johansson om WoodFirst:

– Utbildningen bygger delvis på resultat från FBBB:s delprojekt Beslutsstöd vid upphandling.

Uppkopplad byggplats

Uppkopplad byggplats är ett testbäddsprojekt om digitalisering av byggandet med fokus på byggplatsens planerings-, produktions- och försörjningsprocesser. Projektet drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Marie Johansson om Uppkopplad byggplats:

– Gustav Jansson vid Luleå tekniska universitet som ledde det delprojekt inom FBBB som handlade om processutveckling i fabrik, leder ett delprojekt inom uppkopplad byggplats som undersöker processutveckling för nästa steg mot montering på byggplats. Han deltar även i samverkansprojektet Timber on Top.

Timber on Top

Timber on Top är ett samverkansprojekt med syfte att öka kunskapen om på- och tillbyggnader med biobaserade, prefabricerade byggsystem samt utveckla cirkulära affärsmodeller där återanvändning och utveckling av befintliga byggnader ingår. Projektet samlar aktörer från samtliga led i värdekedjan och är ett resultat av regeringens satsning på samverkansprogram och drivs av Träbyggnadskansliet i samverkan med LTU, LIU, RISE och Trästad Sverige. Timber on Top finansieras via regeringens strategiska samverkansprogram via BioInnovation.

Marie Johansson om Timber on Top:

– Timber on Top bygger vidare på delar av FBBB – både bitar kring processutveckling och affärsmodeller tas vidare.

DynaTTB och TallWood

DynaTTB (The Dynamic Response of Tall Timber Buildings under Service Load) och TallWood (Wood Solutions in Tall Hybrid Building-Supporting Wood as Multi-story Building Material) är båda internationella forskningsprojekt som tittar på egenskaper såsom vindbelastning för höga byggnader i trä.

Marie Johansson om DynaTTB och TallWood:

– Projekten har kopplingar FBBB:s delprojekt Höga hus i trä. Vid bygget av ett 20 våningar högt trähus i Skellefteå har konstruktören också använt sig av resultat från FBBB.

Biobaserat industriellt byggande (2019-2022, BioInnovation)

Biobaserat industriellt byggande är ett projekt inom BioInnovation, som drivs från Lunds tekniska högskola med Eva Frühwald Hansson som projektledare, syftar till att ersätta fossila isolermaterial med biobaserade material, att skapa robusta konstruktioner med färre skikt och därmed färre material.

Marie Johansson om Biobaserat industriellt byggande:

– I projektet deltar ett tiotal företag i form av industriella hustillverkare. De flesta av dessa var även med i FBBB och då framförallt kopplat till det delprojekt som handlade om klimatskal. Det visar att industrin är fortsatt intresserad att arbeta vidare med att utveckla och använda biobaserad isolering, säger Marie Johansson.

Utöver projekten som är listade ovan berättar Marie Johansson att det även har startat forskningsprojekt kring bjälklag som bygger vidare på resultat från FBBB. Även Smart Housing Småland menar hon har varit en viktig katalysator för att både få ihop FBBB-projektet när det startade, sprida resultat och kunskap samt få ihop ansökningar till följdprojekt, till exempel Timber on Top.

Läs om Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB).