Attityder till trä i inomhusmiljö

Ett varmt material, som ger liv till rummet, känns tryggt och lugnt och bidrar till en god miljö inomhus. Det är några av upplevelserna av trä för majoriteten av de svarande i en undersökning om interiört trä.

Undersökningen har genomförts inom BioInnovationsprojektet FBBB – Framtidens biobaserade byggande och boende.

– Det här är en liten studie som genomförts som en webbenkät. Men den ger ändå en fingervisning om hur svenskarnas uppfattningar, kunskaper och åsikter är om interiört trä, berättar Olof Broman, som forskar inom träteknik vid Luleå tekniska universitet.

Studien visar också att merparten (71%) är positivt inställda till interiört trä i sin hemmiljö. Trä upplevs som praktiskt och funktionellt och många (74%) tycker att det generellt är bättre än andra material sett ur miljösynpunkt. Skeptikerna däremot ogillar omålat trä och synliga kvistar.

Kunskapsbas för produktutveckling och marknadsföring
– Det finns väldigt få konsumentstudier om interiört trä som publicerats. Vi ser att företagen har svårt att hinna med den här formen av undersökningar och det behövs mer kunskap om kundupplevelsen kopplat till interiört trä, säger Olof Broman.

I och med studien får företagen argument att använda i sin utveckling och marknadsföring.
– Ett viktigt resultat är att vi genom studien får fram värdeord som företagen kan bygga vidare på i sin produktbeskrivning, berättar Olof Broman.

Webbenkäten bestod av 65 stycken olika påståenden om trämaterial för interiört bruk där respondenterna svarade i hur stor grad de instämde i respektive påstående. Enkäten, som besvarades av 269 personer, färdigställdes under 2017.
– Undersökningens metod är ganska unik i och med att respondenterna får ta ställning till påståenden, berättar Olof Broman.

Startskott för större europeisk studie
Webbenkätundersökningen som genomfördes i Sverige gav dels en fingervisning om svenskarnas attityder till interiört trä, men var dels också en förstudie till en större webbundersökning.

– I nästa studie siktar vi på att kunna genomföra en större studie i fyra till sju europeiska länder. Studien ska fokusera på interiört trä i kombination med olika inredningsstilar. Målet är att den ska ge svar på var i hemmiljön man kan tänka sig att använda trä och ge ett bra underlag för svenska företag att utveckla sina exportmöjligheter till Europa, berättar Olof Broman.

Studien är framtagen av Luleå tekniska universitet i samarbete med Mittuniversitetet, Linköpings universitet och branschorganisationen Svenskt Trä.

Ta del av studien här (pdf.)

Fakta om FBBB
Projektet Framtidens biobaserade byggande och boende startade 2015 och fokuserar på tre värdekedjor, industriellt träbyggande, ROT-sektorn och interiöra lösningar. Läs mer om projektet här.

Figur 12 från studien. Påståenden där skillnaden i andel instämmande svar är stor mellan de tre grupperna ”träentusiasterna”, ”skeptikerna” och ”de oerfarna” i kategorin Trä och inredningsstil (minst 20 procentenheters skillnad).