BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier

Projektet ”BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier” pågick under 2,5 år med start augusti 2016. Inom ramen för projektet samarbetade företag, forskningsinstitut och akademi under för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter. Innovationsprojektledare var Katarina Ohlsson från RISE som efterträdde Marie Anheden i december 2017. Projektet hade en total budget om 36 MSEK. 

– Vi har nått de uppskalningsmål som formulerats i projekten. Genom samverkan under de här åren har BioLi2.0 bidragit till att bygga värdefulla nätverk som har betydelse för den fortsatta utvecklingen av ligninområdet. De riktlinjer för analysmetoder som tagits fram i projektet bygger värdefull kunskap som kommer ha betydelse för att fortsätta öppna marknaden för lignin som råvara, säger Katarina Ohlsson som varit innovationsprojektledare för BioLi2.0 under projektets sista år.

Utmaningen

Oljeanvändningen i världen ökar stadigt. För att möta utmaningen med ökade koldioxidutsläpp krävs en ökad användning av förnyelsebara råvaror med kortare omloppstid. För växter ligger omloppstiden mellan mindre än ett år till ett antal decennier.

Lignin som förnybar resurs har stor potential som råvara för kemi- och petroleumindustrin. Lignin är den näst vanligaste beståndsdelen efter cellulosa i växter och fungerar som ett skelett. Omkring 20-30% av träd och andra växter utgörs av lignin. Lignin används idag storskaligt inom massa- och pappersindustri för framställning av ånga och el, men genom energibesparingar, effektivisering samt nyttjande av andra biprodukter från skogen för energiändamål är potentialen för annan användning stor.

– Med hjälp av nya kemiska processer, som utvecklas i projektet kan ligninet separeras, bearbetas och omvandlas för att få liknande egenskaper och fungera som ersättning för petroleumråvara som kol och olja, säger tidigare projektledare Marie Anheden.

Utnyttjandet av lignin från skogsråvara förväntas bidra till ökad hållbarhet i det svenska samhället på många sätt:

  • minskning av koldioxidutsläpp från transportsektorn och kemiska produkter
  • ersättning av fossilt råmaterial med förnybart material bidrar till ökad hållbarhet
  • säkrare energiförsörjning genom nyttjande av nationella resurser och råmaterial
  • nya affärsmöjligheter för de inblandade industrierna (huvudsakligen skogsindustri och petrokemisk industri i raffinaderisektorn)
  • potential att utnyttja den utvecklade tekniken för att också kunna utnyttja andra ligninkällor från andra processer

Projektets mål

Ett mål för projektet var att utveckla utvalda teknologier och etablera värdekedjor för lignin, samt öka den teknologiska mognadsnivån, dvs. från utveckling i liten skala till demonstration av prototyp i relevant industriell miljö.

Som en effekt av projektet BioLi 2.0 skulle en första demonstrationsanläggning visa en full värdekedja från lignin till slutprodukt i form av kemikalier eller drivmedel. Den skulle vara i drift i Sverige inom fem år från projektstart.

Genomförande och aktörer

Projektet genomfördes av 22 parter från företag, forskningsinstitut och akademi i Sverige. Projektet var uppdelat i fem delprojekt som täckte kedjor från råvara till produkter via kemisk omvandling och upprening. Projektet har vidareutvecklat och uppskalat nya processer samt utvärderat tekniska och ekonomiska förutsättningar för olika värdekedjor.

Projektet finansierades av Vinnova, Formas och Energimyndigheten samt de deltagande projektparterna.

Nästa steg

– Vi fortsätter forskningen som arbetats fram i delprojekten, bland annat fortsätter Valmet och RISE utveckla luktfritt lignin. Industriparterna har fortsatta spännande aktiviteter och planer för att tillverka drivmedel och finkemikalier från lignin i stor skala, berättar Katarina Ohlsson.

Läs mer om resultaten i projektet slutrapport (pdf).