Innovationsprojektet BioLi2.0 visar starka resultat när projektet når halvtid

BioLi-deltagare

Deltagarna delades in i ett flertal grupper för att tala om projektens utmaningar och möjligheter under Per Edströms ledning för systematiskt lärande.

Projektet har snart nått halvvägs och på RISE Bioekonomi i Stockholm möttes de fem delprojekt som utgör innovationsprojektet BioLi2.0. Stämningen var positiv för trots viss turbulens vid starten har forskningen inom projektet nått väldigt långt och under dagen kunde delprojekten redovisa anmärkningsvärda resultat.

Syftet med projektet BioLi2.0 är att analysera och utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på lignin, en förnybar råvara. Målet är att i framtiden ersätta vissa fossila, petroleumbaserade produkter. Innovationsprojektet BioLi2.0 består av fem delprojekt som samtliga forskar på olika möjligheter att förädla lignin.

Omkring 20–30% av träd och andra växter utgörs av lignin och efter cellulosa är lignin växtens vanligaste beståndsdel. Lignin används storskaligt av i papper- och massaindustrin men idag främst för framställning av ånga och el. Inom BioLi2.0 pekar nya resultat på att potentialen för annan användning är stor.

Nya resultat från delprojekten:

Lignin to fine chemicals using green chemistry and engeneering

Italo Sanhueza från Organofuel är delprojektledare för ”Lignin to fine chemicals using green chemistry and engineering” – ett nystartat delprojekt inom BiooLi2.0. Målet är att förädla lignin till vanillin som idag är en vanlig produkt i bland annat livsmedel och dofter. Därefter är nästa steg är att producera större volymer. Mycket av det vanillin som används industriellt är syntetiskt tillverkad från fossil råvara, vanillin från lignin är förnybar och har en rikare smak och därmed stor efterfrågan.

HTL Cracking

Under de senaste månaderna har arbetet inom delprojektet kommit längre än förväntat. Mer än 100 liter ligninolja har framställts, vilket demonstrerar möjligheten av lignin som biodrivmedel. Efter utvinningen bearbetas oljan till drivmedel och tester visar att det går att framställa ligninbränsle som har samma egenskaper som bensin eller diesel.

– vi har i laboratorietester visat att vi kan framställa drivmedel, främst diesel, som består av upp till 30 % ”lignin-olja”. Ligninoljan blandas då med annan fossil olja eller biodrivmedelskomponent (typ tallolja). Detta gör att vi har hopp om att kunna använda befintliga processer inom raffinaderiet för att framställa drivmedel på ett kostnadseffektivt sätt utan investering i extra utrustning, säger projektledare Christian Hulteberg, SunCarbon.

Full scale production of renewable fuels and chemicals by catalytic hydrogenation and cracking of depolymerized lignin

Delprojektet har utvecklat metoder för att via kända raffinaderitekniker bryta ner ligninoljor till drivmedelskomponenter. I projektet har också tekniker för att karakterisera ligninoljan och produkterna på ett effektivt sätt tagits fram. Utvecklingsarbetet sker främst hos Rise PD i Södertälje.

– Detta är ett viktigt instrument för att förstå effekten av olika processparametrar och katalysatorer när vi arbetar med att utveckla processerna. Genom metoderna kan vi ta reda på hur vi skapar en resurseffektiv och ekonomisk bärkraftig produktion med minimal miljöpåverkan, säger Åsa Håkansson, Preem.

Screening visualisation, characterisation

Delprojektet har fokuserat på att undersöka behovet av nya analysmetoder och behovet av att modifiera redan befintliga analysmetoder för lignin, depolymeriserade lignin och oljor bestående av lignin. Ett viktigt redskap i detta arbete är olika NMR-tekniker.

Odour-free lignin

Här ligger fokus på att avlägsna illaluktande komponenter utan att förändra ligninets struktur. Många tester har gjorts i labb-skala och det har gett goda resultat. I BioLi2.0 kommer vi skala upp processen i ton-skala genom tester vid LignoDemo i Bäckhammar.

Marie Anheden om projektdagen

– Jag är stolt och glad efter alla spännande resultatpresentationer från delprojekten. De visar att BioLi2.0 starkt bidrar till forskningen för att vi ska nå Sveriges hållbarhetsmål; att ha reducerat utsläppen från vägtransport med 70% till 2030 jfr med 1990s nivå och ha en fossilfri fordonsflotta, och bidrar till att fler biobaserade kemikalier och material kommer ut på marknaden med lignin som råvara. säger Marie Anheden, projektledare för BioLi2.0.