Aktivera SMF i omställningen – paketering av BioLyftet, hypotesprövning och andra finansieringsmöjligheter

Små och medelstora företag (SMF) står för en relativt stor andel av förädlingsvärde och sysselsättning i privat sektor i Sverige. Flera faktorer påverkar företagens möjligheter att utvecklas och växa, bland annat tillgången på kompetens, infrastruktur, lagar och myndighetsregler. Men en viktig fråga är också tillgången till extern finansiering. Små och medelstora företag har som underleverantörer till större industrier och handelsaktörer goda möjlighet att bidra i omställningen till en bioekonomi.

Detta projekt syftade till att skapa en sammanhållen information om möjligheter till stöd för kunskapsintensiva små och medelstora företag som vill bidra i omställningen till en cirkulär bioekonomi, bland annat genom att informera om utbildningen BioLyftet som riktar sig till SMF som vill börja ställa om till biobaserade, återvinningsbara eller återvunna material i sina produkter, samt BioInnovations utlysning för hypotesprövning. I paketerades dessa båda erbjudanden tillsammans med andra relevanta aktörers stöd till målgruppen.

Syfte och mål

Projektet syftade till att öka intresset och kunskapen hos små och medelstora företag att söka medel för forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra i övergången till en cirkulär bioekonomi. Projektet skulle därmed bidra till att fler kunskapsintensiva SMF tar steget och formulerar konkurrenskraftiga ansökningar för forskningsmedel. Därmed skulle projektet bidra till att öka möjligheterna för forskning och innovation inom svenska SMF-företag. Projektet skulle därmed bidra till nya och innovativa bidrag till den biobaserade utvecklingen, ökad konkurrenskraft för svenska SMF-företag och en ökad klimatnytta i och med att det skapas möjligheter för fler biobaserade lösningar på marknaden.

Förväntade resultat

Projektet syftade till att öka intresset och kunskapen hos små och medelstora företag att söka medel för forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra i övergången till en cirkulär bioekonomi. Projektet skulle bidra till att fler kunskapsintensiva SMF tar steget och formulerar konkurrenskraftiga ansökningar för forskningsmedel. Därmed stärks möjligheterna för forskning och innovation inom svenska SMF-företag som kan ge nya och innovativa bidrag till den biobaserade utvecklingen, ökad konkurrenskraft för svenska SMF-företag och en ökad klimatnytta i och med att det skapas möjligheter för fler biobaserade lösningar på marknaden.

Projektet arrangerade bland annat nationella och regionala seminarier med tips om stödmöjligheter, seminarier om var företag kan hitta stöd för att formulera en ansökan, samt informera via webb och nyhetsbrev samt tog fram podden ”BioInnovativa affärer”.

Budget och tidsperiod

Projektet hade en budget på 420 000 SEK och kommer att genomföras mellan juni 2022 och maj 2024.

Läs mer om stödmöjligheter och lyssna på podden BioInnovativa affärer.