Tillbaka till alla Utlysningar

Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor – steg 1

  • Utlysningen stängde 6 september 2022

I det här erbjudandet stödjer BioInnovation upphandlande organisationer som vill genomföra en innovationsupphandling med potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Erbjudandet är uppdelat i 2 steg. I steg 1 finns två ansökningsperioder.

Vad kan medel sökas för?

I steg 1 finansieras förberedelserna inför en innovationsupphandling i form av innovationspartnerskap. Projektet ska resultera i en annons om anbudsansökningar och slutliga upphandlingsunderlag avseende innovationsupphandling.

Vem kan söka?

Organisationer som lyder under upphandlingslagstiftningen, men även aktörer som kan utgöra ett strategiskt stöd avseende innovationsupphandling till den upphandlande organisationen.

Hur mycket medel kan projekt söka?

Projekt kan söka högst 500 000 kronor för steg 1. Steg 2 är endast möjligt att söka för projekt som genomfört och slutrapporterat steg 1.

Bakgrund

Syftet med utlysningen är att stimulera offentlig sektor till en högre aktivitet och generera nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Projekt i denna utlysning syftar till att förbereda en innovationsupphandling. Projektet ska resultera i en annons om anbudsansökningar och slutliga upphandlingsunderlag avseende innovationsupphandling i form av innovationspartnerskap.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras är:
– Förarbete i form av omvärlds- och behovsanalyser
– Dialog med marknaden, t.ex. Informationsförfrågan / RFI (Request for Information)
– Etablering av organisatoriskt stöd för innovationsupphandling
– Framtagande av annons om anbudsansökningar och slutliga upphandlingsunderlag
– Etablering av struktur för implementering av resulterande lösning
– Riskanalys och lärande i organisationen.

Läs utlysningstexten och ansökningsguiden

BioInnovations ansökningsguide definierar vissa centrala begrepp så att de kan tolkas och användas på ett likartat sätt i ansökningar och av bedömare. Guiden ger även förslag på verktyg för att beskriva ansökningens ambition rörande teknologi, marknad och hållbarhet. Läs den noga för att skapa en så relevant ansökan som möjligt. Här hittar du ansökningsguiden.

Utlysningstexten i sin helhet hittar du på Vinnovas webbplats. Det är också via Vinnovas portal som ansökningar lämnas in.

Informationsmöte

Den 29 mars 2022 bjöd vi in till ett informationsmöte för att berätta mer om utlysningen. Ta del av presentationen från och inspelningen av mötet.