Tillbaka till alla Utlysningar

Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor – steg 1

  • Utlysningen stängde 6 september 2022

I det här erbjudandet ville BioInnovation stödja upphandlande organisationer att genomföra en innovationsupphandling med potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Erbjudandet var uppdelat i 2 steg. I steg 1 fanns två ansökningsperioder.

Vad kunde medel sökas för?

I steg 1 finansierades förberedelserna inför en innovationsupphandling i form av innovationspartnerskap. Projektet skulle resultera i en annons om anbudsansökningar och slutliga upphandlingsunderlag avseende innovationsupphandling.

Vem kunde söka?

Organisationer som lydde under upphandlingslagstiftningen, men även aktörer som kunde utgöra ett strategiskt stöd avseende innovationsupphandling till den upphandlande organisationen.

Hur mycket medel kunde projekt söka?

Projekt kunde söka högst 500 000 kronor för steg 1. Steg 2 var endast möjligt att söka för projekt som genomfört och slutrapporterat steg 1.

Bakgrund

Syftet med utlysningen var att stimulera offentlig sektor till en högre aktivitet och generera nya visionära idéer som hade potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Projekt i denna utlysning syftade till att förbereda en innovationsupphandling. Projektet skulle resultera i en annons om anbudsansökningar och slutliga upphandlingsunderlag avseende innovationsupphandling i form av innovationspartnerskap.

Exempel på aktiviteter som kunde finansieras:
– Förarbete i form av omvärlds- och behovsanalyser
– Dialog med marknaden, t.ex. Informationsförfrågan / RFI (Request for Information)
– Etablering av organisatoriskt stöd för innovationsupphandling
– Framtagande av annons om anbudsansökningar och slutliga upphandlingsunderlag
– Etablering av struktur för implementering av resulterande lösning
– Riskanalys och lärande i organisationen.