Framtidens biobaserade byggande och boende

– Var ligger kommunens ansvar för gröna byggprojekt?

Nu arbetar delprojektet 1.1 med en upphandling för utveckling av gröna byggprojekt. Syftet är att påskynda biobaserade byggprojekt och gruppen arbetar med frågeställningen om kommuners ansvar.

Genom att beskriva genomförandet av 10 olika träbyggprojekt i tre olika kommuner och på tre beslutandenivåer, är målet att skapa ett beslutsstöd för kommuner och kommunala beställare för att öka träbyggandet.

Preliminära resultat pekar på vikten av att kommunala beställare kan formulerade och sprida strategier kring byggande i trä. Att kontinuerligt informera och underhålla marknadsaktörer, att bygga upp en egen kompetens och ett internt lärande kring nya typer av byggande samt att möjliggöra för nya entreprenörer att delta.

Avrapportering sker efter årsskiftet.

I projektgruppen ingår:

  • Tomas Nord, Linköpings Universitet
  • Mårten Hugosson, Högskolan Dalarna
  • Britt-Inger Olofsson, Skellefteå Kommun
  • Mats Dahlström, Falu Kommun
  • Johan Thorsell, Växjö Kommun