Energimyndigheten beviljar 14 miljoner till demonstrationsprojekt om biomaterial från skogen

Energimyndigheten har beviljat cirka 14 miljoner kronor till RenCom – ett teknikbolag som är aktiva i flera projekt inom BioInnovation. Stödet går till ett demonstrationsprojekt i syfte att omvandla sulfatlignin från massabruk till biomaterial för att ersätta fossil plast.

Ligninpellets. Foto: RenCom

Lignin – en beståndsdel i trä som kan liknas med naturens egna bindemedel – separeras vanligen idag i massabruk och förbränns. RenCom:s bioraffinaderikoncept har potential att producera nya produkter från ligninet och därmed ge det längre livslängd samt dessutom erbjuda plastindustrin ett skogsbaserat råmaterial som kan binda koldioxid.

Genom RenCom:s teknologi modifieras ligninet biopolymeren till Renol som dels kan ersätta vanliga plaster, dels fungera som en helt och hållet biologiskt nedbrytbar plast. I det nya beviljade projektet ska RenCom genomföra demonstrationsproduktion i industriellt relevant skala för ett antal plastapplikationer, bland annat plastpåsar, jordbruksfilmer och smältlimmer.

– Det här stödet är en viktig pusselbit för vår satsning i uppskalningen av vårt Renolkoncept till industriellt relevant skala och för att bli en ledande aktör i snittet mellan skogsindustri och plastindustri genom grön kemi, säger Christopher Carrick, vd för RenCom i ett pressmeddelande.

Möjliggörare för andra pågående projekt

Teamet på RenCom. Från vänster: Thomas Roulin, Christopher Carrick, Marcus Ruda och Johan Verendel.

RenCom ser även stödet från Energimyndigheten som en viktig möjliggörare kopplat till de projekt som arbetar med i BioInnovation, närmare bestämt Renol – Bioplasten från skogen och BioPitch, vars syfte är att utveckla ett miljövänligt, skogsråvarubaserat ifyllnadsmaterial som är fossilfritt som ska kunna ersätta dagens fossilbaserade granulat.

– I BioPitch ska vi till exempel ta fram testvolymer och göra två konstgräsplaner under nästa år och då behövs det 10 ton material. Tack vare detta nya demonstrationsprojekt kommer vi ha möjlighet att ta fram dessa volymer. Vad gäller Renol så innebär det att vi går från en produktion i kg- till ton-skala, säger Johan Verendel, CTO på RenCom.

Energieffektivisering och minskning av växthusgasutsläpp hos massa- och pappersindustrin

Att använda det skogsbaserade ligninet på flera områden än förbränning i massa- och pappersindustrins egen produktionsprocess ger också andra fördelar. Genom att ta ut cirka 20 procent lignin ur svartluten och därigenom avlasta sodapannorna kan massabruken energieffektivisera produktionsflöden och samtidigt minska sina växthusgasutsläpp. I Sverige motsvarar det ett minskat utsläpp på 3,3 miljoner ton koldioxid per år.

– Satsningen kan bli betydelsefull i omställningen till mer cirkulära och biobaserade produkter och industrins utveckling, säger Klara Helstad, enhetschef på Energimyndigheten i samma pressmeddelande.

– Vi på BioInnovation tycker att det är väldigt positivt att Energimyndigheten går in och stödjer en industriell demo av ett cirkulärt och biobaserat material, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Energimyndighetens satsning på demonstrationsprojektet är en del av programmet Pilot och demonstration. Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen.

Läs mer om Bioplast från skogen och BioPitch.