TREESEARCH

Inom plattformen Treesearch samverkar industri och akademi kring forskning och kompetensuppbyggnad kring material från skogen för att lägga grunden till framtidens bioekonomi. Samverkansprojektet Treesearch inom BioInnovation är en central del av forskningsplattformen.

Beskrivning av projektet

Samverkansprojektet Treesearch inom BioInnovation är en central del för forskningsplattformen Treesearch och bidrar till samordning och tillgängliggörande av forskningen inom Treesearch. Projektet möjliggör Treesearch genom att etablera och driva processer och funktioner inom plattformens områden. Projektet kopplar även samman Treesearch med projekt inom BioInnovation och andra industrinära utvecklings- och innovationsprojekt.

Samverkansprojektet Treesearch finansieras av Vinnova inom ramen för samverkansprogrammen.

Läs mer om projektet på Treesearchs webb.

Aktörer i projektet

Treesearch startades 2017 och antalet Treesearch-partner har växt till att idag innefatta Ahlstrom-Munksjö, BillerudKorsnäs, Holmen, Neste, Stora Enso, Södra, SCA, Tetra Pak, samt KTH, Chalmers, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå universitet, Mittuniversitetet, SLU, Stockholms universitet, Karlstads universitet och RISE. Forskningsinfrastrukturen ForMAX vid MAX IV är en central del i samarbetet där Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar med finansiering.

Mer information

Daniel Söderberg, föreståndare Treesearch
director@treesearch.se

Josefin Illergård, plattformskoordinator Treesearch
communication@treesearch.se

Beskrivning av samverkansprogrammen

Regeringen presenterade våren 2017 de nya samverkansprogrammen som pekar ut fem svenska områden där Sverige ska samverka och kraftsamla kring innovationsinsatser. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

Den övergripande målsättningen med samverkansprogrammen är att gemensamt kraftsamla kring innovationsinsatser och stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. BioInnovation är ett program som är utsett att hantera samverkansprojekt inom området ”cirkulär och biobaserad ekonomi”.

Treesearch är ett av resultaten av regeringens strategiska samverkansprogram. Läs mer här.