TREESEARCH

Beskrivning av projektet

Treesearch är ett samverkansprojekt inom BioInnovation som finansieras med upp till 70 MSEK från Vinnova inom ramen för samverkansprogrammen. Genom Treesearch skapas en världsledande forskningsplattform för nya material och specialkemikalier med skogen som råvara.

Treesearch kommer möjliggöra framtida innovationer genom att bland annat tillgängliggöra kunskaper och kompetens från forskningen samt göra avancerad forskningsinfrastruktur tillgänglig för forskare från akademi och industri. Treesearch innebär en kraftfull förstärkning av Sveriges möjligheter att ställa om till att bli en biobaserad ekonomi 2050 och förväntas bland annat ge följande effekter:

  • En kunskaps- och kompetenshöjning inom både akademi och industri som kommer bidra till utvecklingen av Sveriges framtida näringar som producerar och använder biobaserade material och specialkemikalier från skogsråvara.
  • Banbrytande forskningsresultat som kan omsättas till högteknologi och innovationer inom svensk industri och bidra till att klara klimatutmaningen
  • Utbildning av 250 till 300 unga forskare utrustade med unik spetskompetens och forskningsverktyg som kan utveckla ny kunskap och nya teknologier till skogsindustrin och relaterade näringar

Samverkansprojektet Treesearch inom BioInnovation är en central del för forskningsplattformen och bidrar till samordning och tillgängliggörande av forskningen inom Treesearch. Projektet möjliggör forskningsplattformen Treesearch genom att etablera och driva processer och funktioner inom plattformens områden. Projektet kopplar även samman Treesearch med projekt inom BioInnovation och andra industrinära utvecklings- och innovationsprojekt.

Aktörer i projektet

Treesearch har som mål att engagera huvuddelen av Sveriges universitet, skogsindustri och de branscher som vill använda skogsråvara för utveckling av nya material och produkter. I nuläget ingår KTH, Chalmers, Linköpings universitet, Lunds universitet och Mittuniversitetet, samt Ahlstrom-Munksjö, BillerudKorsnäs, Holmen, Neste, SCA, Stora Enso, Södra, TetraPak samt RISE.

Treesearch startades under 2017 och har en kontinuerlig upptrappning av verksamheten för att vara i full drift år 2019.

Läs mer om Treesearch här.

Mer information

Josefin Illergård, kommunikationsansvarig
Treesearch
072-3072428
info@treesearch.se

Beskrivning av samverkansprogrammen

Regeringen presenterade våren 2017 de nya samverkansprogrammen som pekar ut fem svenska områden där Sverige ska samverka och kraftsamla kring innovationsinsatser. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

Den övergripande målsättningen med samverkansprogrammen är att gemensamt kraftsamla kring innovationsinsatser och stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. BioInnovation är ett program som är utsett att hantera samverkansprojekt inom området ”cirkulär och biobaserad ekonomi”.

Treesearch är ett av resultaten av regeringens strategiska samverkansprogram. Läs mer här.