Nytt projekt vill öka användandet av trä i säkerhetsfastigheter

De kommande åren ökar byggandet av kriminalvårdsanstalter och andra säkra fastigheter som drivs i statlig regi. Samtidigt står bygg- och fastighetssektorn för nästan en fjärdedel av Sveriges utsläpp. Ett nystartat projekt utforskar om trä kan ersätta material som stål och betong i mer komplexa byggnationer och bidra till att minska sektorns klimatpåverkan.

Allt började med ett rundabordssamtal om cirkulärt träbyggande som Sweco arrangerade 2022 på uppdrag av Bioinnovation. Ett stort antal representanter från akademi och näringsliv deltog och hos några väcktes idén att starta ett projekt som utforskar om det går att använda mer trä i komplexa byggprojekt – och vilken klimatvinsten i så fall blir?

Kajsa Marsk Rives, hållbarhetschef Specialfastigheter.

Kajsa Marsk Rives, hållbarhetschef på Specialfastigheter, var på plats vid rundabordssamtalet och deltar nu i det nystartade projektet. Specialfastigheter bygger, äger och förvaltar många av landets säkraste fastigheter, däribland kriminalvårdsanstalter och domstolar.

– De kommande åren kommer vi att bygga många nya säkerhetsfastigheter, i samband med det har vi ägnat en hel del tankar åt hur vi får ihop de högt ställda krav som finns på våra fastigheter med våra och Sveriges mål om minskade utsläpp av växthusgaser. En möjlighet kan vara att i större utsträckning bygga i trä, säger Kajsa Marsk Rives.

”Minskar klimatavtrycket med 10 till 30 procent”

Projektet involverar förutom Specialfastigheter, RISE, NCC Building Sweden, IsoTimber och branschorganisationerna TMF och Svenskt Trä. Målsättningen är att göra en första övergripande kartläggning av hur väl trä kan ersätta material som stål och betong. Olika perspektiv vägs in i utvärderingen; ska trä vara konkurrenskraftigt måste det prestera lika bra avseende säkerhet, god inomhusmiljö och motståndskraft mot brand och fukt. Dessutom måste det vara tids- och kostnadseffektivt.

Projektet som innefattar faktainsamling, intervjuer, workshop och studiebesök avslutas till sommaren. Då är förhoppningen att ha konkreta förslag på lösningar som kan testas i efterföljande projekt.

– Vår hypotes är att säkerhetsbyggnader genom att ersätta icke förnybara material med mer biobaserade kan uppnå ett minskat klimatavtryck samtidigt som budget och tidplan hålls. Klimatavtrycket skulle minska med 10 till 30 procent i det korta tidsperspektivet och ännu mer långsiktigt, säger Karin Sandberg, projektledare RISE och fortsätter:
–  Att vid projektering och byggnation tänka innovativt och cirkulärt kan också minska resursbehovet och mängden avfall.

”Ganska bråttom att ta fram alternativa lösningar”

Många av de byggnader som Specialfastigheter kommer att uppföra framåt är typhus. Projektet tittar därför särskilt på möjligheten att ersätta fossilbaserade material i just dessa. Bland annat utvärderas en plywood som ska möta högt ställda säkerhetskrav och en biokomposit som är motståndskraftig mot fukt och brand.

Skänningeanstalten är ett exempel på typhus.

Ökad kunskap om hur trä kan användas i den här sortens komplexa byggprojekt och krävande miljöer skapar bra förutsättningar att fasa ut icke förnybara material på fler håll i byggsektorn.

– I och med det försämrade säkerhetsläget i samhället ser vi på Specialfastigheter hur alltfler företag och myndigheter intresserar sig för säkra fastigheter. Detta kombinerat med en ökad ambition att bygga mer klimatsmart gör det här projekt extra relevant, säger Kajsa.

Karin påpekar att just ökad kunskap om träbyggande är centralt för att komma framåt:

– Den här sortens faktainsamling är oerhört viktig. Vi kan inte tro utan behöver veta vad materialet duger till. Snart ser vi tuffare regleringar och rekommendationer kopplade till klimatet. Det är svårt att förutse exakt hur kraven kommer att se ut men utvecklingen tyder på att det är ganska bråttom att ta fram alternativa lösningar.

Läs mer om projektet Säkerhetsbyggnader i trä och biobaserade material – steg 1.