Områdesanalys biobaserad kemiindustri

Områdesanalysen är avslutad (genomfördes mellan september 2022 och februari 2023).

Ta del av rapporten

Kemiindustrins komplexa produktportfölj erbjuder utmaningar men också möjligheter av olika slag när fossilbaserad råvara ska ersättas med biobaserad. Intresset, motivet och möjligheterna för omställningen kan se olika ut för exempelvis drivmedelssektorn, plastindustri och plattformskemikalier. Oavsett vilken del av kemiindustrin som ska ställa om, krävs det att värdekedjan är uppbyggd på rätt sätt.

BioInnovation har identifierat omställningen av kemiindustrin från fossilanvändning till användning av biobaserade material som ett område där det finns ett stort behov av att öka kunskap och grundläggande förståelse för att stödja utvecklingen av infasning av hållbara biobaserade råvaror, material, produkter och tillhörande processer. Vilka forskningsbehov finns och vilka hinder kan identifieras för utvecklingen av en biobaserad kemiindustri?

Projektmål

Projektmålet var att öka förståelsen kring den biobaserade kemiindustrin och dess utvecklingsbehov. En områdesanalys/kunskapsöversikt genomfördes för att belysa hur kemiindustrins omställning till biobaserad råvara ser ut och med vilken fart utfasningen av fossilbaserat sker. Finns det behov av ett mellansteg där även hybrida material spelar en roll? Arbetet sattes i relation till vad som tillämpas för fossilbaserade material.

Projektet genomfördes dels genom litteraturgenomgång, dels via intressentdialoger och via rundabordssamtal med syfte att analysera och identifiera strategiska utvecklingsbehov och framtida möjligheter. Intressenterna identifierades från akademi och näringsliv. Näringslivet kan i detta fall beskrivas som forskningsinstitut, materialtillverkare, produktägare. Det finns flera andra initiativ kring återvunnen råvara. Denna områdesanalys inkluderade inte dessa utan begränsades till biobaserad råvara i kemiindustrin. Arbete resulterade i en analys och rapport.

Aktör och budget

Uppdraget utfördes av NiNa Innovation. Projektet hade en total budget på 400 000 SEK.

Styrgruppen

Nils Hannerz – IKEM (PB)
John Sandström – Univar solutions (TE)
Fredrik Solhage – RISE
Sverker Danielsson – ordförande, BioInnovation