Möjligheter för en biobaserad kemiindustri ska analyseras av NiNa Innovation

Kemiindustrin behöver gå från att använda fossila material till biobaserade, men behovet av att öka kunskapen inom området är stort. Vilka forskningsbehov finns och vilka hinder kan identifieras för utvecklingen av en biobaserad kemiindustri? På uppdrag av BioInnovation kommer NiNa Innovation att göra en områdesanalys för att ta reda på hur kemiindustrins omställning till biobaserad råvara ser ut och hur fort utfasningen av fossilbaserat sker.

– Områdesanalysen är viktig för oss på BioInnovation för att dels peka ut forsknings- och utvecklingsbehov inom kemiindustrin, i arbetet att öka andelen biobaserade råvaror och dels för att skapa en samling av aktörer som kan driva på utvecklingen, säger Sverker Danielsson, biträdande programchef BioInnovation.

Niklas Berglin, NiNa Innovation. Fotograf: Johan Olsson.

Niklas Berglin är projektledare och leder uppdraget tillsammans med sin kollega Anna von Schenck.

–  Vår tanke är att analysen ska kunna hjälpa till att identifiera hur just BioInnovation ska kunna bidra på bästa sätt till omställningen mot mer förnybara och cirkulära råvaror och processer i kemiindustrin, säger Niklas Berglin och fortsätter;

Anna von Schenck, NiNa Innovation. Fotograf: Johan Olsson

– Vi kommer att börja med att intervjua nyckelpersoner i kemiindustrin och i forskningsvärlden för att få en bra överblick över läget idag och hur de ser vägen framåt mot mer biobaserat beroende på sin egen utgångspunkt. Parallellt kommer vi att sammanställa en del data kring kemiindustrin och om andra satsningar nationellt och internationellt som har liknande syfte som BioInnovation. Tillsammans med aktörerna kommer vi sedan att genomföra rundabordssamtal för att se var det finns samsyn kring hur viss utveckling och innovation kan drivas gemensamt.

Niklas är kemiingenjör från början och har bland annat jobbat med processutveckling i olika roller hos leverantörsföretag, forskningsinstitut och som konsult.

– NiNa Innovation är ett konsultbolag som arbetar med affärs-och projektutveckling åt aktörer verksamma i bioekonomin. Nu jobbar vi mest med att hjälpa företag och organisationer att analysera marknader, samverka i nya värdekedjor och utveckla nya strategier för att bli mer förnybara i sin produktion, säger Niklas Berglin.

Hur kommer andra aktörer kunna bidra till områdesanalysen?

– Vi kommer att jobba brett med andra aktörer, både med sådana som redan är intressenter i BioInnovation och med andra som jobbar mot samma mål som BioInnovation, avslutar Niklas Berglin.


På uppdrag av BioInnovation ska NiNa Innovation under perioden september 2022 till februari 2023 genomföra en områdesanalys om en biobaserad kemiindustri. Genom informationssökning, intressentdialoger och rundabordssamtal ska framtida utmaningar och möjligheter samt strategiska utvecklingsbehov identifieras och analyseras.