Kompetensförsörjning genom ökat antal examensarbeten inom resurssmart industri

Examensarbeten är en viktig del för både varumärkesbyggnad och attraktion för industriföretagen. Det efterfrågas av alla inblandade parter; studenter vill bli erbjudna examensarbeten som matchar deras kompetens och kunskapsområden; näringen efterfrågar förslag på hantering och processer för framställning av examensarbeten; och utbildningsanordnarna ser examensarbeten som en viktig ingång till näringslivet.

Statistik från KTH och Chalmers visar dock en tydlig underrepresentation från företag representerade i resurssmart industri. Projektet Fler examensarbeten inom resurssmart industri riktar sig primärt mot skogs-, kemi- och textilindustrin, med målet att skapa attraktion för området.

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att skapa attraktion för området resurssmart industri hos studenter genom att öka antalet examensarbeten som produceras och genomförs inom området. Detta är ett komplement till den pågående satsningen för företagsforskarskolan ”resurssmarta processer” samt stödprojektet ”stärkta förutsättningar för utbildningar på masternivå” och kommer stärka dessa med en specifik satsning på examensarbeten.

För att resurssmart industri ska kunna öka antalet examensarbeten och handledare, behövs utökad kunskap om hur organisationer mest effektivt kan skapa strategier för examensarbeten. I förlängningen leder ett ökat antal examensarbeten till fler handledare. Dessa handledare behöver ett tydligt ramverk och förväntansbild både för deras egen skull och för att enhetliggöra studenternas upplevelse.

För att skapa attraktion och relevans för resurssmart industri ska även ett material med exjobbskategorier tas fram. Detta material ska visa, i breda inspirerande drag, hur och med vad en student kan genomföra sitt examensarbete inom och kan användas av både potentiella handledare och studenter för inspiration.

Förväntade resultat

Projektet ska resultera i att fler examensarbeten genereras inom resurssmart industri och att fler studenter blir intresserade av att arbeta inom området.

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket:

WP1 Examensarbeten för ökad attraktivitet

Förväntas resultera i en ökad förståelse för hur organisationer kan arbeta effektivt och strategiskt med examensarbeten på koncernnivå. Delprojektet ska resultera i en rapport som syftar till att beskriva kända strategier kring målsättning och strukturering av examensarbeten. Rapporten avser belysa hur olika typer av organisationer och branscher jobbar effektivt med dessa frågor.

WP2 ”Att handleda examensarbeten”

Detta arbetspaket ska resultera i en guide och seminarier som ska öka förståelsen och sänka spärren för industrirepresentanter att handleda examensarbeten.

Guiden är ett kompletterande dokument till WP1 som kan spridas inom organisationer där det råder osäkerhet om vad det innebär att vara handledare. Guiden ska svara på de vanligaste frågorna och ge stöd i arbetet med att ta fram ett examensarbete.

WP3 Projekt-kategori-katalog

Förväntas resultera i en katalog för projektkategorier som kan användas både fysiskt och digitalt. Projektkatalogen ska vara lättillgänglig och belysa kategorier av potentiella examensarbeten med hög industriell relevans. Materialet är tänkt att inspirera och inte att innehålla kompletta projektbeskrivningar.

Materialet fokuserar på resurssmart industri och tar sin utgångpunkt bland annat i Skogsnäringens forskningsagenda som tas fram under 2022.

Budget och tidsperiod

Projektet har en budget på 450 000 SEK och kommer att genomföras mellan september 2022 och februari 2023.