Gröna kemikalier ur pyrolysolja för träskydd och trälim – steg 1

Projektet pågick mellan november 2021 och juli 2022.

Projektet skulle undersöka möjligheten att ta fram gröna och hållbara träskydds- och limkomponenter från pyrolysolja i laborativa tester. Även gröna kemikalier för kemi- och plastindustrin har varit i fokus. I en eventuell fortsättning skulle de första resultaten valideras genom en behovsstyrd utveckling av kommersiella kemikalier för träskydd och trälim. Starkt fokus lades på att utvärdera pyrolysoljan i biokolanläggningen för att utröna möjligheten till effektiv fraktionering av gröna kemikalier. Dessa skulle sedan kunna användas i gröna adhesiver (bindemedel) samt i produkter som kan motverka mögel och röta.

Envigas technology AB framställer produkter som kan bidra till ett grönare samhälle, till exempel biokol och som tillverkas genom pyrolys av vedråvara. I processen bildas gas som kondenseras ut i form av pyrolysolja, och denna olja kan tänkas användas i en rad produkter som träskydd och lim samt som bas för gröna kemikalier. Projektet skulle studera kemiskt innehåll och utvärdera hur man kan isolera intressanta fraktioner från pyrolysoljor för träskydd med mera.

Deltagare

EnviGas Technology, Holmen Wood Products och Luleå tekniska universitet.

Budget

Projektets budget var 770 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Det primära var att ta fram ett tidigt koncept för hur man kan ta fram intressanta gröna kemikalier från pyrolysolja i stället för fossilt baserade kemikalier. Syntetiska träskydd och lim, inte sällan med toxiska effekter, håller successivt på att fasas ut. För att kunna använda trä, med dess stora betydelse för samhällsekonomin i olika tillämpningar, behövs metoder utvecklas för att utnyttja material som kan ingå i ett kretslopp med få eller inga syntetiska additiver.

Sekundärt var att undersöka om pyrolysolja med en viss enklare behandling kan användas som ett träskydd för lagring och transport. Ett smart och hållbart nyttjande av trä i olika virkesprodukter kräver att det kan skyddas mot olika nedbrytningsmekanismer. Sammansatta träkonstruktioner, så kallade ingenjörsmässigt utformade träprodukter (EWP), behövde utveckla miljövänligt utformade bindningssystem som alternativ till dagens fossilt baserade.

Förväntade resultat

Projektet hoppades kunna visa fler miljömässiga fördelar än själva biokolsproduktionen från anläggningen vid Envigas och samtidigt ge en bättre ekonomisk bas för sådan verksamhet. För kemi- och plastindustrin men även trä- och byggindustrin är kemikalier med låg klimatpåverkan centralt för att kunna ställa om till helt fossilfria produkter. I en eventuell fortsättning av projektet var ambitionen att utveckla hållbara koncept för användning av gröna kemikalier från skogsråvara via pyrolysprocesser i kemiskt-tekniska industrin, såsom lim och färg.

Konkreta resultat

Projektet har identifierat ett flertal gröna biokemikalier som potentiellt intressanta för vidare teknisk-ekonomisk utvärdering och uppskalning. Ett antal kemisk-tekniska procedurer för att isolera specifika kemikalier har testats på labb med bra resultat. En tidig utvärdering av dessa gröna kemikalier och processmetodiken har gjorts tillsammans med en kemisk expert, vilket lett till en diskussionsplattform för eventuellt vidare projekt med fler aktörer i kemibranschen. Projektet har också testat pyrolysoljederivat som mögelskydd på virke med intressanta resultat som går vidare i andra projekt.

Nästa steg

Projektet har haft som delmål att undersöka förutsättningarna för ett fortsättningsprojekt med flera validerande industriparter från kemibranschen. I ett fortsättningsprojekt är tanken att med kemiföretag och kemiexperter undersöka möjligheterna att skapa nya värdekedjor för gröna kemikalier, där uppskalning kan vara viktigt.

Läs om Gröna kemikalier ur pyrolysolja för träskydd och trälim – steg 2.