”Viktigt att behovsägarna tar plats i förarsätet i BioInnovations textilsatsning”

Det konstaterar Hanna de la Motte, affärs- och innovationsområdeschef på RISE för området Materialomställning. Hon får medhåll av Erik Perzon, senior projektledare inom textil på IVL Svenska Miljöinstitutet. Tillsammans har de lett ett förprojekt i BioInnovation med syfte att kartlägga möjligheter och behov för utvecklingen inom textilområdet i Sverige.

Erik Perzon och Hanna de la Motte

Erik Perzon, IVL och Hanna de la Motte, RISE. Fotograf: Johan Olsson

Målet med förprojektet, som genomfördes mellan oktober och december 2020, var att mejsla fram en strategisk satsning som kan bidra till att svensk industri står redo att bättre möta en ökad efterfrågan på och användning av biobaserade material med sikte på år 2026. Projektet bestod av två delar – en om filament och fibertillverkning i Sverige, och en del om cellulosafiberns egenskapsrymd och applikationsområden – och tog sitt avstamp i den områdesanalys samt rundabordssamtal som genomförts tidigare under året.

Genom intervjuer med ett flertal aktörer i branschen, både sådana som tidigare varit engagerade i BioInnovations aktiviteter kopplade till textil och andra som kommit ”utifrån”, har Hanna de la Motte och Erik Perzon undersökt allt från hur aktörerna arbetar idag, hur de ser på hållbarhet till hur de önskar att ett kommande projekt kring textil i BioInnovation ska se ut. Nu tas ytterligare steg för att forma satsningen, i och med att ett aktivitetsprojekt startar med Hanna de la Motte och Erik Perzon som delprojektledare.

– I våra samtal med företagen blev det ganska fort tydligt var det fanns potential, vilka delar som de tyckte var intressanta och att de vill se ett resultatinriktat projekt med stor tydlighet, säger Erik Perzon, som också var överraskad av den positiva responsen han fick från de tillfrågade företagen att delta i samtalen – en upplevelse som Hanna de la Motte delar.

”Klok och modig process”

Båda projektledarna tycker att det både är klokt och modigt av BioInnovation att rigga en kommande strategisk satsning genom att börja ”i andra ändan”.

– Som forskare är vi vana vid att ständigt tolka utlysningar, vilket inte alltid blir rätt. Genom den här processen – att börja med en områdesanalys, genomföra rundabordssamtal och därefter det här förprojektet – säkerställer vi att BioInnovation skapar ett projekt med en form och innehåll som företagen själva ser behov av och vill jobba med, säger Hanna de la Motte och fortsätter;

– Därför är det i nästa steg viktigt att verkligen få med sig behovsägarna i förarsätet – något jag tror vi har mycket goda förutsättningar till tack vare denna process.

– Ja, det blir nu upp till aktörerna att bevisa sig, fyller Erik Perzon. Han tillägger att det är viktigt att vägen framåt präglas av en öppen process där synpunkter, även från aktörer som ännu inte hittills deltagit i processen, är välkomna.

Hur har ni upplevt att det har varit att arbeta med detta?

– Det har varit ett fantastiskt kul och stimulerande uppdrag. Men framför allt känner jag mig väldigt smickrad att ha fått frågan och förtroendet att få arbeta med det här, säger Erik Perzon.

Hanna de la Motte instämmer helt med Erik och tillägger;

– Det bästa betyget vi kunde få var helt klart att få frågan att fortsätta att driva detta vidare.

Utvecklingsprojektet med syfte att utveckla ett innovationsprojekt som en strategisk satsning inom biobaserad cirkulär textil, startar sista april och i oktober väntas BioInnovations programstyrelse ta ställning till ett konkret projektförslag.

Läs mer om utvecklingsprojektet ”Textilsatsning 2021 – utveckling av innovationsprojekt”.

Vill du ge inspel till projektet? Kontakta Hanna de la Motte, e-post: hanna.delamotte@ri.se eller Erik Perzon, epost: erik.perzon@ivl.se.