CircleStretch skapar hållbart och cirkulärt råmaterial för textilindustrin

I regeringens nationella strategi för cirkulär ekonomi pekas textil ut som en prioriterad materialström där Sverige har potential att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi. Projektet CircleStretch vill förbättra förutsättningarna för användningen av biobaserad polytrimetylentereftalat (PTT). Fibermaterialet ingår i Sorona® och Lycra T400® och är idealiskt för textilindustrin när det gäller teknisk prestanda och hållbarhet. Dock utgör den höga kostnaden för PTT-fibrer och avsaknaden av återvinningsmöjligheter de största hindren för att PTT ska kunna ta en större marknadsandel.

Karin Wilson

Karin Wilson, RISE.

– Vi vill hjälpa den svenska textilindustrin att hitta fiberalternativ som är gjorda av hållbart råmaterial och att hantera avfall från sina produkter, vilket stärker utvecklingen mot cirkulär ekonomi inom textilindustrin, säger Karin Wilson på RISE som leder projektet.

Tanken är att använda glycerol, en biprodukt från biodieselproduktion, samt andra värdefulla skogsbruks- eller jordbruksrester för att skapa en kemikalie med högt värde till en låg kostnad. För att sluta cirkeln ska projektet också skapa en kemisk återvinningsväg för uttjänta polymerer producerad från denna avfallskälla. Projektet kommer dessutom att utvärdera de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att ha PTT i en polyesteråtervinning.

–  Vi är intresserade av alternativ till fibrer med töjningsegenskaper och inom detta projekt kan vi stödja övergången från fossil elastan till biobaserade och återvunna byggstenar. Det är väldigt intressant att se om vi kan använda en del av den nya PTT-polymeren baserad på vårt polyesterproduktionsavfall, utöver den andra delen av polymeren som kommer från en biobaserad källa. På Borgstena ser vi detta som en möjlighet att lära oss mer om bioekonomi och slutna kretslopp för cirkulär ekonomi, och vi är glada över detta samarbete med de andra projektpartnerna, säger Tiina Majuri, Product and R&I Engineer på Borgstena Group Sweden.

I projektet deltar, förutom RISE och Borgstena, Lunds universitet, FOV, IKEM samt Kemikaliegruppen vid RISE.

Projektet, som fick finansiering via BioInnovations utlysning ”Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet” har en total budget på drygt 4,2 MSEK och pågår mellan juni 2020 och december 2022.

Läs mer om projektet här.