Bioekonomins framtida roll i stark västsvensk kemi- och petroleumindustri

DATUM: 20 maj 2021Logotype
TID: 09.00-12.00
PLATS: DIGITALT VIA ZOOM
ARRANGÖR: Klimatledande processindustri

 

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten raffinaderikapacitet, Sveriges största kemiindustrikluster, och ledande skogsindustrier. Dessa industrier producerar bland annat drivmedel, plaster, färger, limmer, och specialkemikalier som används nationellt såväl som globalt. Skogens råvaror och andra bioråvaror används för produkter såsom byggmaterial, drivmedel, massa och papper. Genom att hitta synergier mellan dessa industrisektorer kan vi ställa om till en mer hållbar industri – för hela Sverige.

För att lyckas behöver skogliga restströmmar samsas med andra utvecklingsfrågor med tillhörande råvaruströmmar och tekniker såsom plaståtervinning, industriell elektrifiering, användningen av vätgas, CCS och CCU. Seminariet som genomfördes den 20 maj 2021 satte fokus på hur primärt skogliga restströmmar passar in i ett sådan framtida system, och vad som krävs för att forma det.

Det här var det andra seminariet i seminarieserien ”Resurssmart industri”. Seminariet presenterades av det 10-åriga samverkansinitiativet Klimatledande Processindustri vars vision är att skapa en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Initiativet drivs inom det Västsvenska Kemi- och Materialklustret vid Johanneberg Science Park i Göteborg i samarbete med RISE, samt med stöd från Vinnova, Västra Götalandsregionen och klustrets medlemmar.

Se sändningen i efterhand här!

INTRODUKTION

Del 1 Välkommen och introduktion, samt session 1

Medverkande:

Hur ser regionens omställningsbehov ut för att nå fossiloberoende och vilka förutsättningar finns?
Anna Wiberg, Programchef, BioInnovation
Hanna Paradis, Klusterledare, Johanneberg Science Park
Magnus Andersson, Processledare, RISE

Biobaserade råvarors roll nu och på sikt. Vilken roll kan produkter från skogen spela inom kemi- och petroleumindustri?
Maria Grahn, Senior forskare, Chalmers

Västra Götalandsregionens målsättningar med skoglig bioekonomi
Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Parallella sessioner

Session 1: Regionens råvaror och framtida målprodukter

Perspektiv på tillgång, kvalitet och pris på skoglig råvara relevant för regionen, och relation till andra omställningsavgörandeavgörande resurser
Tomas Rydberg, IVL
Simon Harvey, Professor, Chalmers

Avvägningar kring framtidens målprodukter i regionen: Drivmedel, specialkemikalier, plaster eller något annat?
Olov Öhrman, Avdelningschef Forskning och Utveckling, Preem
Anna Berggren, Vice President Sustainability, Perstorp
Dick Gustafsson, VD, Ohla Plast & Färgteknik

Session 2: Lovande teknologier och andra omställningsbehov för regionen

Session 2, presentation 1
Medverkande:

Lovande tekniska processvägar inom skoglig industri och forskning
Henrik Brodin, Strategic Business Development Manager, Södra
Martin Hedberg, Forskare, RISE

Session 2, presentation 2
Medverkande:

Vad krävs för omställning till skogliga värdekedjor i praktiken?
Nils Hannerz, Forsknings- och innovationschef, IKEM
Kristina Jonäng, Regionråd, Västra Götalandsregionen
Hanna Tornevall, Chalmers Industriteknik

Sammanfattning och avslut

Sammanfattande samtal med regionala aktörer: Vilka budskap kan formas från regionen?
Representanter från Västra Götalandsregionen och regionens industrier samtalar.

Hur tas seminariet vidare?
Anna Wiberg, Programchef, BioInnovation
Hanna Paradis, Klusterledare, Johanneberg Science Park
Magnus Andersson, Processledare, RISE

 

 

Om seminarieserien

Seminarieserien ”Resurssmart industri” är ett samarrangemang mellan det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries ClusterPaper ProvinceLubircKlimatledande processindustri och RISE Processum med syftet att främja en cirkulär och biobaserad ekonomi. Läs mer om seminarieserien!