Innovationspartnerskap kan ge fler biobaserade lösningar i offentlig verksamhet

Med utlysningen Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor – steg 1 vill BioInnovation stötta offentlig sektor till att aktivt bidra i övergången till en biobaserad ekonomi.

– Vi vet att det finns en stor potential inom offentlig sektor för biobaserade material, och att offentlig sektor som kravställare och användare har stor kunskap som behövs för dessa material. Många kommuner och regioner har dessutom högt ställda mål för att minska klimatavtrycken och här kan den biobaserade utvecklingen göra skillnad, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

Linda Swirtun, Upphandlingsmyndigheten.

Linda Swirtun, Upphandlingsmyndigheten.

–  Offentlig sektor upphandlar för 800 miljarder per år, berättar Linda Swirtun på Upphandlingsmyndigheten, och fortsätter;

– Det ligger en otrolig makt och möjlighet i att driva på samhällets gröna omställning och näringslivets konkurrenskraft om vi kan gå tillsammans och kravställa.

BioInnovations utlysning stöttar kommuner, regioner eller myndigheter som vill genomföra innovationsupphandling i form av innovationspartnerskap. Även aktörer som kan vara ett strategiskt stöd till en offentlig organisation kan söka projektmedel i utlysningen.

– Innovationsupphandling utgår från behov. Det är inte alltid som lösningarna finns på plats. Här kan offentlig sektor å ena sidan använda företagens potential för att utveckla biobaserade lösningar som möter identifierade behov, medan företagen å andra sidan får möjlighet att utveckla lösningar i samverkan med behovsägare som har en tydlig kravprofil. På så vis kan det resultera i konkurrenskraftiga produkter och material, säger Per Edström.

Linda Swirtun ansvarar för formandet av en helt ny arena för innovationsupphandling – Afori. Arenan, som är ett regeringsuppdrag, startas upp i samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och Patent- och registreringsverket (PRV). Arenan ska vara en mötesplats som bidrar till att fler innovationsupphandlingar genomförs i Sverige, så att forskning och innovation kan komma ut i samhället och bidra till samhällets gröna omställning, ökad välfärd och näringslivets konkurrenskraft. BioInnovations utlysning är i linje med vad arenan vill åstadkomma, och aktörer som har frågor kan vända sig till arenan.

Utlysning i två steg

Per Edström

Per Edström, BioInnovation. Photo: Johan Olsson.

Utlysningen, som genomförs av BioInnovation i samverkan med Vinnova, har två ansökningstillfällen under 2022. Utlysningen har dessutom två steg. I steg 1 kan projekt ta fram ett annonsunderlag och slutliga upphandlingsunderlag. I steg 2 kan projekt ta in och utvärdera anbudsansökningar och inledande anbud samt genomföra en förhandlingsfas och utvärdera slutliga anbud. Steg 2 kan bara projekt söka som genomfört och slutrapporterat Steg 1.

– En framgångsfaktor som vi sett för tidigare innovationsupphandlingsprojekt är att projekten kunnat göra bra förarbeten i form av behovs- och marknadsanalyser och att projekten tagit in kompetens. Här möjliggör vi detta i steg 1, vilket vi tror kan ge projekten en bra skjuts framåt, säger Per Edström.

  • Men vad innebär innovationspartnerskap?

Nina Widmark, handläggare på Vinnova inom området transformativ offentlig sektor och civilsamhälle, arbetar bland annat med innovationsledning och är Vinnovas kontaktperson när det gäller frågor om innovationsupphandling.

– Innovationspartnerskap är en utvecklingsform som tagits fram inom EU. Upphandlingsreglerna bygger därför på ett EU-regelverk, förklarar hon och fortsätter;

– Innovationspartnerskap är en form av projekt där man engagerar företag som utvecklande part och offentlig sektor som behovsägare. När dessa aktörer möts och verkligen kan samarbeta med möjligheten att gå från utveckling till produkt skapas möjligheter att få fram nya lösningar där behovsägare kan vara delaktig från början. Då kan projekt med potential att skalas upp byggas, och projekten genererar stabila och konkurrenskraftiga leverantörer av framtida produkter.

För att hitta goda exempel på utveckling som bedrivits i innovationspartnerskap behöver man blicka västerut.

–  Norge är ett land som är i framkant när det gäller innovationspartnerskap. Den norska statliga innovationsfinansiären Innovasjon Norge lägger mellan 75 – 100 miljoner NOK årligen för att satsa på detta, säger Nina Widmark och tillägger:

–  Det borde därför finnas stor potential för en utveckling även i Sverige!

Det första ansökningsomgången av utlysningen Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor – steg 1 stängde den 8 mars. Nu finns en ansökningsomgång som är öppen till och med den 6 september 2022.

Läs mer om utlysningen här.

För mer information om Afori, Arenan för innovationsupphandling, kontakta Linda Swirtun, e-post: linda.swirtun@uhmynd.se.