Områdesanalys nedbrytbarhet

Områdesanalysen är avslutad (genomfördes mellan januari och maj 2022).

Ta del av rapporten

Denna områdesanalys syftade till att belysa vad som är känt när det gäller biobaserade material med fokus på plast, från naturliga eller syntetiska biobaserade polymerer, och deras (bio)nedbrytbarhet, hur nedbrytbarhet eller biologisk nedbrytbarhet i olika miljöer testas, mäts och certifieras samt vilken efterfrågan på kunskap och metoder som finns hos aktörerna inom den cirkulära bioekonomin. Arbetet sattes i relation till vad som tillämpas för fossilbaserade polymera material.

Arbetet genomfördes dels genom litteraturgenomgång, dels via intressentdialoger där möjligheter och utmaningar identifieras, och via rundabordssamtal med syftet att analysera och identifiera strategiska utvecklingsbehov och framtida möjligheter.

Projektmålen var att:

 1. Kartlägga kunskapsläget. Hur definieras nedbrytbarhet av biobaserade material? Vilken nomenklatur används? (exempelvis förpackningar, lim och agrotextil)
 2. Kartlägga och sammanställa pågående nationella och internationella satsningar och projekt. Forskningsfront och nyckelaktörer
 3. Kartlägga och analysera utvecklingsbehov hos näringslivet via intressentdialoger. Näringslivet kan i detta fall beskrivas som forskningsinstitut, materialtillverkare, produktägare samt myndigheter.
 4. Skapa en bild av vilka nya direktiv, nationellt och internationellt (EU), kring mål för cirkularitet, klimat och miljö som kommer att påverka frågan (bio)nedbrytbarhet.
 5. Kartlägga vilka metoder som finns, vilka standards som kan användas när och vilka som behöver utvecklas
 6. Genomföra rundabordssamtal där de identifierade utvecklingsbehoven diskuteras och förankras
 7. Rapport som sammanfattar processen och de förankrade strategiska utvecklingsbehoven

Förväntade resultat och effekter

Arbetet resulterade i en rapport som bland annat belyser följande:

 • Förståelse av kompetensen på området inom Sverige
 • Drivkrafter som sätter fokus på att förstå nedbrytbarhet
 • Förståelse för vilken kunskap och vilka metoder som behövs vid design av nya hållbara materialkoncept.
 • Förståelse för vilka kompetenser som behöver samverka för att utveckla området
 • Utvecklingsbehov
 • Behov av metoder, standarder och certifiering, samt kriterier för att beskriva, redovisa och verifiera affärs- och hållbarhetserbjudanden.

Framsida för rapport om nedbrytbarhet Läs rapporten Områdesanalys bionedbrytbar plast (pdf).

Aktör, budget och tidplan

Uppdraget utfördes av Trossa och genomfördes mellan januari och maj 2022. Projektet hade en total budget på 405 000 SEK.

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022:

Styrgruppen

Håkan Björnberg – Perstorp (PB)
Minna Hakkarainen – KTH
John Sandström – Sandstorm (TE)