Områdesanalys cirkulärt träbyggande

Områdesanalysen är avslutad (pågick mellan december 2021 till april 2022).

Byggande i trä är ett viktigt område i omställningen till en cirkulär bioekonomi. Både inom EU och i Sverige lyfts frågor om behovet av klimat- och resurseffektivt byggande, men också frågor om renovering och uppgradering av vårt byggda bestånd. Trä som material kommer att vara betydelsefullt för byggsektorn, dels med avseende på dess låga CO2-avtryck, men dels också utifrån att det är ett material som skapar möjlighet till flexibilitet under byggnaders livslängd och som gör det möjligt att återvinna och återanvända materialet i slutet av byggnaders livstid.

Det finns behov av att utveckla system och affärsmodeller för att återanvända material, komponenter och produkter som plockas ut ur befintliga byggnader i samband med renovering, om- eller tillbyggnation eller rivning. Inom många områden pågår utvecklingsprojekt, men det saknas en samlad strategi och färdplan framåt för vilka frågor som är av störst vikt att prioritera.

På uppdrag av BioInnovation genomförde Sweco en områdesanalys om cirkulärt träbyggande. Genom informationssökning, intressentdialoger och rundabordssamtal skulle framtida utmaningar och möjligheter samt strategiska utvecklingsbehov identifieras och analyseras.

Målen för projektet var att:

  • Kartlägga och sammanställa hur nya direktiv, nationellt och internationellt (EU), kring mål för cirkularitet, klimat och energieffektivisering på området kommer att påverka industrin.
  • Kartlägga pågående nationella och större internationella (EU och Canada) satsningar och projekt inom området.
  • Kartlägga och analysera utvecklingsbehov hos näringslivet via intressentdialoger.
  • Genomföra rundabordssamtal där de identifierade utvecklingsbehoven diskuteras och förankras.
  • Ta fram en rapport som sammanfattar processen och de förankrade strategiska utvecklingsbehoven.

Inom projektet skulle samtliga delar av en byggnads livscykel kartläggas och prioriteras:

  • hur man bygger idag för att kunna bygga om, renovera och återvinna i framtiden
  • effektiva metoder för underhåll, för att bygga om/till och renovera befintliga byggnader och,
  • hur man återanvänder och återvinner biobaserade material för ny användning.

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022:

Styrgruppen

Catrin Gustavsson – Södra (PB)
Susanne Rudenstam – Sveriges Träbyggnadskansli
Marie Johansson – RISE & Linnéuniversitetet (TE) 
Tomas Alsmarker – Svensk Trä