Sweco analyserar möjligheter för cirkulärt träbyggande

Byggande i trä är ett viktigt område i omställningen till en cirkulär bioekonomi. Både inom EU och i Sverige lyfts frågor om behovet av klimat- och resurseffektivt byggande, men också frågor om renovering och uppgradering av vårt byggda bestånd. På uppdrag av BioInnovation kommer Sweco att göra en områdesanalys för att ta reda på vilka frågor som är prioriterade i omställningen till ett cirkulärt träbyggande.

Amanda Borneke

Amanda Borneke, Sweco, leder uppdraget.

Amanda Borneke är specialist i cirkulär ekonomi på Sweco och leder uppdraget.

– Bygg- och anläggningssektorn har enats om visionen om att 2045 ska värdekedjan i bygg och anläggningssektorn vara klimatneutral, därför kommer den här områdesanalysen där vi sonderar terrängen och prioriterar frågor för framtidens cirkulära träbyggande vara högaktuell, säger Amanda Borneke.

Trä som material kommer att vara betydelsefullt för byggsektorn, dels med avseende på dess låga CO2-avtryck, men dels också utifrån att det är ett material som skapar möjlighet till flexibilitet under byggnaders livslängd och som gör det möjligt att återvinna och återanvända materialet i slutet av byggnaders livstid.

– Det finns redan idag behov av att utveckla system och affärsmodeller för att återanvända material, komponenter och produkter som plockas ut ur befintliga byggnader i samband med renovering, eller rivning. Inom många områden pågår utvecklingsprojekt, men det saknas en samlad strategi framåt för vilka frågor som bör prioriteras. Det är denna prioritering vi nu vill få hjälp av Sweco att påbörja, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

Amanda Borneke kommer från rivningsbranschen och har operativt arbetat med cirkulära upphandlingar för återbruk. Hon är van vid att vägleda privata och offentliga aktörer i kravställning, genomförande och uppföljning.

– Jag är en återbruksfantast och brukar beskriva mig själv som personlig tränare i hållbarhet! Jag har arbetat mycket med frågor som rivning och återbruk samt cirkulär ekonomi i sin helhet, berättar Amanda Borneke.

I planeringen för analysen ligger att jobba med temaområden som renovering, ombyggnation, tillbyggnation samt rivning.

– Idag är byggbranschen i en end-of-life-process och vi ska undersöka hur detta kan bli en begin-of-life-process istället, förklarar Amanda Borneke.

Exempelvis kommer kartläggning genomföras om hur man bygger idag för att kunna bygga om, renovera och återvinna i framtiden, effektiva metoder för underhåll och renovering, samt hur biobaserade material kan återanvändas och återvinnas för ny användning.

  • Hur kommer aktörer kunna bidra till områdesanalysen?

– Redan nu i februari bjuder vi in till intressentdialoger där vi börjar kartlägga behoven. Vi kommer att be aktörerna att lämna in uppmaningar om framgångsfaktorer samt vilka nycklar vi behöver för att lyckas, säger Amanda Borneke och tillägger;

– Vi välkomnar alla aktörer som är intresserade av cirkulärt träbyggande, både på forskarnivå, arkitekter och på entreprenörs- eller byggföretagsnivå, samt rivningsaktörer och byggnadsberedare!

Intressentdialogerna äger rum vid två tillfällen, 9 respektive 23 februari. Nedan hittar du mer information om program och anmälan.

Anmälan till intressentdialog  9 februari

Anmälan till intressentdialog 23 februari

Läs mer om projektet.