Förnyelsebara cellulosabaserade nonwovenmaterial som superabsorbenter för hygien- och hälsosektorn – steg 1

Projektet pågick mellan maj och november 2021.

Projektet avsåg att undersöka kommersialiseringspotentialen för cellulosabaserade nonwoven inom hygien- och hälsoprodukter. Dagens laminerade superabsorberande polymerpartiklar – så kallade mikroplaster – i sådana typer av produkter är en orsak till vattenföroreningar.

Projektet fokuserade på två huvuddelar parallellt: (1) Optimering av nonwoven för att maximera önskade egenskaper som superabsorberande material och att ersätta fossilbaserat nonwoven. (2) Formulering av en kommersialiseringsplan för att producera nonwoven.

Därför var detta viktigt

Projektets vision var att ersätta laminerade superabsorberande polymerpartiklar (mikroplaster) i hygien- och hälsoprodukter, med biologiskt nedbrytbara och komposterbara alternativ. Detta då dessa mikroplatser bland annat är en orsak till vattenföroreningar. På så sätt kunde projektet bidra väsentligt till den cirkulära bioekonomin.

Deltagare

RISE IVF och tre företag.

Budget

Projektet hade en total budget på 1 270 000 SEK.

Förväntat resultat

Projektet förväntades resultera i flera materialformuleringar för kommersiell produktionslinje, identifiera potentiella produkter med slutanvändare och ha en affärsplan för materialproducent med tidslinje och kostnad.

Konkret resultat

Projektet har uppnått målen som planerat: TRL av produktion ökades från 3 till 6/7: 1) optimerade absorptionsegenskaper i förhållande till slutanvändarens specifikationer. 2) producerade prototypmaterial i materialtillverkarens pilottestlinje. Projektet höjde MRL från 1 till 2: nådde ut till fler länkar i värdekedjan för mer potentiell produktanvändning i konsortiet och formulerade en kommersialiseringsplan med extra delar inom värdekedjan. SRL höjdes från 1 till 2: mer detaljerad uppskattning av hållbarhetsvinsten och genom att underlätta anpassningen av en mer miljövänlig nonwoven produktionsteknik (UN SDG 9.4).

Patentansökan har inletts av RISE, och ytterligare länk i värdekedjan har identifierats för vidareutveckling.

Nästa steg

Under de kommande två åren ska RISE och konsortiet fortsätta att utveckla innovationen med andra potentiella partners för att förbättra processen. Projektparterna vill fortsätta att driva innovationen till produktion och marknad.

Toppbilden visar pilotproduktion av nonwoven vid RISE IVF, Mölndal.