Digitala informationsvärdekedjor i bioekonomin

Bioinnovation har behov av att identifiera de möjligheter som digitalisering och artificiell intelligens innebär för en växande bioekonomi.

Olika aktörer inom den biobaserade sektorn – råvaruproducenter, tillverkare, konstruktörer, arkitekter med flera – har under lång tid producerat stora mängder data, t.ex. från skogstaxering, virkessortering, processtyrning/-övervakning, kvalitetskontroller etc. Historiskt har denna information inte förts vidare mellan stegen i värdekedjan på samma sätt som materialet, utan i varje steg har ny information skapats.

Utvecklingen av informationshanteringssystemen möjliggör nu en spårbarhet och utnyttjande av dessa data i en informationsvärdekedja som följer materialvärdekedjan. En utveckling av informationsvärdekedjan medför effektivitetsvinster inom logistik, processer, kvalitetskontroll och affärssystem vilket gynnar den industri som ska bidra till en omställning till bioekonomin.

Syfte och mål

  • Att tydliggöra vilken roll BioInnovation kan ta rörande digitalisering och AI kopplat till utvecklingen av en cirkulär bioekonomi i Sverige.
  • Att ta fram en rapport som beskriver potentialen hos digitala informationsvärdekedjor inom BioInnovations område.
  • Att skapa en ökad förståelse och ett ökat engagemang bland BioInnovations intressenter för områdets potential.
  • Att identifiera möjligheter till samverkan med andra strategiska innovationsprogram inom området digitalisering och AI.
  • Att utarbeta ett underlag för att formulera en tematisk utlysning rörande digitalisering och AI inom ramen för BioInnovations allokerade medel.

Budget

Projektets budget är 500 000 SEK och förväntas pågå mellan 2019-03-01 till 2019-10-01.

Deltagare

BioInnovation och Swedish Center for Digital Innovation (SCDI).

Projektledare

Jonny Holmström
Direktör, Swedish Center for Digital Innovation (SCDI)
jhstrom@informatik.umu.se