Bioprocesskartan

Projektet Bioprocesskartan syftade till att undersöka och analysera intresse, behov och möjligheter för implementering av bioteknik och bioraffinaderier i svensk industri.

Det övergripande målet var att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig utveckling av bioraffinaderisektorn i Sverige. Detta gjordes genom att kartlägga och analysera Sveriges samlade bioraffinaderipotential. Analysen utgjorde en grund för att konkretisera formerna för nära och uthålligt samarbete mellan företag och forskningsaktörer – och på så sätt stärka Sveriges position inom området.

Det har utförts kartläggningar av bioraffinaderiinriktad verksamhet i Sverige tidigare, och dessa användes som underlag i projektet tillsammans med uppdateringar. Ingen av de tidigare studierna har dock haft som mål att direkt använda kunskapen för att skapa en bred nationell samverkan, vilket var den långsiktiga målsättningen med det här projektet.

Målet var att kartläggningen skulle leda till:

  • Stärkt samverkan mellan universitet, institut och företag i bioraffinaderi-relaterade projekt inklusive test och demoaktiviteter.
  • Underlag för projekt inom BioInnovation samt input till framtida nationella forskningssatsningar.
  • Långsiktigt stärkta förutsättningar för utveckling av svensk bioekonomi med nya jobb och hållbar utveckling av miljön.

Projektet leddes av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Slutrapport planerades till november 2015.