Biobaserade flergångsförpackningar och retursystem för take-away mat och dryck – steg 1

Projektet pågick mellan november 2021 och augusti 2022.

Coop och Stora Enso ville, tillsammans med marknadens aktörer, definiera och driva ett öppet biobaserat flergångssystem för take away-mat och dryck. Den marknad som därmed öppnades för hållbara cirkulära lösningar hade en mycket intressant potential för svensk förpacknings- och biomaterialindustri, eftersom detta kunde driva utvecklingen framåt. Material- och förpackningsteknologierna som utvecklades inom ramen för take away-mat och dryck, kunde spridas till andra branscher och tillämpningar med liknande krav på prestanda för material och förpackning.

Projektets mål var att ersätta dagens engångsbaserade plastförpackningar för take away-mat och -dryck med biobaserade flergångsförpackningar och retursystem. Meningen var att hela branschen skulle få nytta av projektet, som väsentligt skulle förbättra miljöprestandan jämfört med det föregående system som medförde såväl nedskräpning som stort negativt koldioxidavtryck.

Därför var detta viktigt

Hållbar och hälsosam livsmedelsförsörjning är en nyckelfråga för mänskligheten. Givet de utmaningar som finns idag gällande skalbarhet för systemlösningar och tillgängligheten av hållbara material, adresserade detta projekt angelägna frågor och utmaningar.

Förväntat resultat

Förväntat resultat var att när steg 1 avslutades, skulle projektet ha visat och demonstrerat kritiska funktioner i ett komplett biobaserat flergångssystem på ett antal take away-tillämpningar tillsammans med utvalda butiker och restauranger. Projektparterna skulle också ha initierat och inlett ett branschsamarbete mot en öppen nationell standard med siktet inställt också på EU och liknande samverkansprojekt.

Konkret resultat

Projektet hade ett antal delmål som beskrivs i fyra steg nedan:

1. Att ett branschsamarbete skulle initieras och inledas, med målsättningen att beskriva, implementera och driva ett öppet system som kunde stimulera snabb utveckling och hög innovationstakt.

Uppfyllt, genom utarbetande av en första version av standard SIS/WA 4:2022 som involverat en bred skara av kompletterande framtida branschaktörer.

2. Att biomaterial- och förpackningsindustrin aktivt skulle delta och får hjälp av att en så stor och
fostrande (höga krav på prestanda) marknad ställdes till förfogande för innovation och utveckling via
ett aktivt deltagande från stora och viktiga behovsägare från takeaway branschen.

Uppfyllt, genom att precisera viktiga krav på förpackning (säkerhet, regering, hantering,
hållbarhet etcetera) från stora användare som deltagit i projektarbetet till stora material- och
förpackningsleverantörer som också deltagit i projektarbetet.

3. Att projektet redan i steg 2 skulle kunna demonstreras i butik och på restaurang hur, och att, kritiska funktioner och egenskaper i systemet fungerar.
Inte uppfyllt i steg 1, men förberett för steg 2 genom att nästa pilotsteg är planerat.

4. Att projektets resultat också skulle ha europeisk/EU och global relevans, genom att dels involvera globala aktörer från material- och förpackningsindustrin, och dels sondera möjligheten att delta i EU-samverkansprojekt.

Delvis uppfyllt genom att globala aktörer från material- och förpackningsindustrin deltagit. Dock har inga sonderingar och förberedelser för EU projekt gjorts.

Extern synlighet

Öppna workshops och seminarier. Artiklar och deltagande i Almedalen 2022 samt på BioInnovations programkonferens 9 juni 2022.

Nästa steg

Genomförande av storskaliga piloter på flera platser i Sverige (Stockholm, Göteborg, Visby) i flera typer av take-away tillämpningar (livsmedelsaffär, restaurang, event etcetera) där deltagande parter bidrar med systemkomponenter (produkter och tjänster) enligt det förslag/utkast på standard som tagits fram inom ramen för Hypotesprövning steg 1.

Deltagare

Sustainable Innovation AB, Coop Sverige AB och Stora Enso Sverige AB.

Budget

Projektet hade en total budget på 1 265 000 SEK.

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022:

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022: