Områden

Världen står inför en klimatutmaning. 2015 antog världens ledare Agenda 2030 för hållbar utveckling med 17 globala mål.

En biobaserad ekonomi är en viktig del av lösningen för flera av målen. Genom att skapa goda förutsättningar för den svenska biobaserade näringen arbetar BioInnovation för direkta utvecklingssteg inom fem av de globala målen; en hållbar energi för alla (7), hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9), hållbara städer och samhällen (11), hållbar konsumtion och produktion (12) samt mål nummer tretton, att bekämpa klimatförändringarna.

Ett annat viktigt mål som den biobaserade utvecklingen kan bidra till är det övergripande klimatpolitiska målet att Sverige ska vara koldioxidneutralt till 2045.

BioInnovations vision är att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. För att visionen ska bli verklighet krävs att flera branscher och sektorer samverkar för att generera nya lösningar från forskning och utveckling med bas i biobaserade råvaror. BioInnovation fokuserar på tre områden:

Varje område har ett Expert Team kopplat till sig som leds av en ordförande med som uppgift att samordna arbetet.

Områdena står inför flera gemensamma utmaningar och möjligheter.

Ny teknik behövs för att effektivare använda, utvinna och omvandla biobaserade råvaror från skogen, haven samt olika rest- och avfallsströmmar från jordbruk, samhälle och industri.

Nya konkurrenskraftiga värdekedjor och värdecykler behöver skapas genom ny samverkan mellan branscher. Andra utmaningar är att identifiera och utveckla nyckelteknologier för att göra det möjligt att skala upp processer från laboratoriemiljöer och pilotförsök till industriell produktion, samt att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Kunskapsnivån om biobaserad omställning och biobaserade kemikalier, material och produkter behöver höjas i flera led, såväl hos beställare inom offentlig sektor som hos företag och industri, arkitekter, formgivare och konsumenter. Områdena måste också omgärdas av en trygghet med långsiktiga politiska styrmedel som grund.

Läs mer om varje område i menyn till höger. Är du intresserad av att engagera dig i något område, kontakta respektive ordförande.