Välkommen till öppna dialoger för utveckling av nya innovationsprojekt!

horizon_small

Processen för att ta fram nya innovationsprojekt i BioInnovation med projektstart 2017 är i full gång. Du som önskar arbeta med biobaserade innovationer är välkommen att delta i våra öppna dialoger för att komma med dina inspel till kommande innovationsprojekt.

Projektområdena för de nya innovationsprojekten är beslutade av vår Generalförsamling. Projektområdena listas nedan (klicka på respektive projektområde för att läsa mer).

Prioriterat område i BioInnovation  Projektområden

Construction & Design

”The sky is the limit”
(renovering och påbyggnad) 
 ”Furans nya kläder”
(interiört trä)
Trä utomhus  

Chemicals & Energy

Sockerplattformen
Nya värdekedjor baserade på restströmmar
Hydrotermisk förvätskning

Materials

Biokompositer 

Syftet med de öppna dialogerna är att förankra, precisera och komplettera de utmaningar som har definierats av BioInnovations intressenter i en särskild intressentdialog. Utmaningarna är kopplade till de projektområden som Generalförsamlingen beslutat om.
Målet är att föreslå preciserade innovations- och delprojekt samt projektledare för innovationsprojekten.

Senast en vecka innan de öppna dialogerna kommer vi att skicka ut kompletterande material som närmare beskriver de utmaningar som våra intressenter prioriterar, till exempel i form av möjliga delprojekt.

Områdesvisa dialoger kommer att äga rum, både i form av enskilda möten och ett större dialogmöte. Anmäl dig till respektive områdes dialogmöte nedan. Om du inte har möjlighet att delta men önskar engagera dig, vänligen kontakta Expert Team-ordförande för respektive område.

Öppna dialoger

Construction & Design                            26 september 2016

Chemicals & Energy                                30 september 2016

Materials                                                  29 september 2016

Observera att våra intressenter är garanterade plats på mötena, därefter är det först till kvarn som gäller. Sista anmälningsdag är 15 september.

Inför de öppna dialogerna finns det möjlighet att på förhand skicka in vad ni som organisation önskar samarbeta kring och en kort beskrivning av hur det förslaget kan bidra till att lösa en större samhällsutmaning till info@bioinnovation.se. Senast en vecka innan dialogmötet behöver vi ert förslag.

Besök vår sida för nya innovationsprojekt för att ta del av allt du behöver veta om processen

Kort om BioInnovation

BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. Budgeten är planerad till 100 MSEK/år. Initialt finansieras satsningen av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar.

Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Vad alla innovationsprojekt i programmet har gemensamt är att de ska ta sin utgångspunkt i samhällsutmaningar och kundbehov, vara systemförändrande och strategiskt viktigt för området som helhet. Allt detta ska ske genom samverkan mellan olika branscher och sektorer.

PS. Vill du ha förtur att precisera inriktningen?

Våra intressenter samlas för en intressentdialog innan de öppna dialogerna äger rum. Målet är att bestämma och beskriva vilka utmaningar som ska lösas inom de framröstade projektområdena. Resultatet av intressentdialogen kommer att utgöra underlag för de öppna dialogerna.

Om du inte är intressent i BioInnovation men önskar delta, vänligen kontakta Camilla Martinez Mares.

Läs mer här.

Varmt välkommen!

BioInnovation