Utförare sökes för områdesanalys om biogena kolflöden med fokus på jordbruk

Bioinnovation har identifierat ett stort behov av att öka kunskap och grundläggande förståelse av biogena kolflöden och var det finns potential till en ökad resurseffektivitet. Det finns vidare ett behov av att identifiera forskningsbehov för att möjliggöra en ökad resurseffektivitet av det biobaserade kolet. Det är möjligt att det kommer införas styrmedel för en ökad resurseffektivitet i nyttjandet av biobaserat kol och med en kartläggning av kolflödena kan industrin i god tid förbereda sig och agera proaktivt.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som erbjuder projektfinansiering och arrangerar samverkansmöjligheter för aktörer som vill accelerera en omställning till mer biobaserade och cirkulära lösningar. Programmet drivs av IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. En områdesanalys inom BioInnovation syftar till att beskriva forskningsläget och identifiera FoUbehov inom strategiskt viktiga områden samt skapa en samling av aktörer som vill driva på utvecklingen.  

Områdesanalysen Biogena kolflöden med fokus på jordbruk kommer att utföras under första halvåret 2024. Områdesanalysen kommer att samordnas med en parallell analys gällande Biogena kolflöden med fokus på träindustri. Det finns möjligheter för en utförare att genomföra båda analyserna eller att endast ta sig an en av dem. Arbetet ska ses kompletterande till en tidigare genomförd områdesanalys: Områdesanalys för kartläggning av biogena kolflöden.

Syftet med områdesanalysen är att beskriva de biogena kolflödena från svensk primärproduktion till industri, samhälle inklusive återanvändning, återvinning, export och import. En tidigare genomförd områdesanalys har kartlagt de skogliga biogena kolflödena och dessa ska nu kompletteras med biogena kolflöden från jordbrukssektorn samt en detaljerad genomgång av virkesanvändande.

Projektets mål:

 • Kartlägga dagens biobaserade kolflöden i värdekedjor inom jordbrukssektorn
 • Ta fram illustrativ beskrivning av biogena kolflöden från primärproduktionen och framåt i värdekedjorna för jordbruksbaserade värdekedjor.
 • Identifiera områden för en effektivare användning av biomassan
 • Identifiera nya användningsområden för restströmmar samt genom intressentdialog diskutera utvecklingsbehov.
 • Kartläggningen avgränsas till att omfatta nationella flöden av biomassa från punkten för skörd till produkter, avfall och outnyttjade restströmmar (inkl. koldioxid) samt återvinning och återanvändning av den biobaserade råvaran nationellt. Kolflöden i avlopp ingår inte i studien och även återvinning och återanvändning av exporterade flöden exkluderas.

Genomförande

 1. Kvantitativt, men översiktligt, kartlägga storleken på Sveriges biogena kolflöden från jordbrukssektorn (avgränsat till att starta vid skörd, det vill säga ej inkludera upptag av kol till mark under tillväxt) samt detaljerade kolflöden inom jordbruket och dess användning.
 2. Identifiera och beskriva flöden där kolet inte hamnar i produkter
 3. Identifiera var det finns kunskapsluckor om hur kolflödena ser ut och där ny kunskap behöver tas fram
 4. Genomföra intressentdialog med uppföljande rundabordssamtal för en mindre grupp där identifierade utvecklingsbehov diskuteras och förankras
 5. Ange viktiga kompletteringar utifrån intressentdialoger och annan input.
 6. Ta fram en rapport som sammanfattar kartläggningen och de förankrade strategiska utvecklingsbehoven. Tyngdpunkten ska vara på analys av insamlat material och tydliga slutsatser kring nuläget vad gäller de biogena kolflödena i jordbrukets värdekedjor
 7. Genomföra ett seminarium för begränsad grupp om hur resultaten bör tas vidare.

Förväntade resultat och effekter

Resultatet förväntas vara en rapport som redovisar:

 • Förståelse av möjligheter till mer effektivt nyttjande av kolet i råvaran samt nya användningsområden för bi/restströmmar
 • Drivkrafter som kan ge en förändring mot bättre nyttjande av kolet i råvaran inom den biobaserade industrin
 • Forsknings- och utvecklingsbehov

Formalia

Intresserade utförare uppmanas att skicka en intresseanmälan till info@bioinnovation.se senast 29 februari 2024. Intresseanmälan skall bestå av en beskrivning de kompetenser som kommer att vara delaktiga, angreppsätt till uppgiften, samt en tydlig tidsplan med förväntad tidsåtgång åskådliggjord. Har du frågor? Kontakta sverker.danielsson@skogsindustrierna.se.

Uppdragsgivaren förväntar sig att:

 • ha en tät dialog med utföraren för att kunna följa framdriften på ett konstruktivt sätt
 • Preliminär projektstart: 2024-04-01
 • Projektavslut: 2024-09-30
 • Budget: Total kostnad ca 300 kSEK

Utförare utses av BioInnovation baserat på tydlighet i angreppssätt och kompetenser som utföraren har tillgång till samt tydlighet i tidplanen.

Du hittar uppdragsbeskrivningen som pdf i högerspalten.

Styrgrupp

Sverker Danielsson, ordf
Anders Brolin, Stora Enso
Marie Johansson, RISE
Per-Anders Hansson, SLU

Notera att denna områdesanalys kommer att samordnas med en parallell områdesanalys om biogena kolflöden med fokus på träindustri. Om du som utförare vill söka båda uppdragen så ange detta tydligt i din ansökan. Det går också bra att söka endast ett av uppdragen.