Statssekreterare svarade på frågor om den kommande bioekonomistrategin

En växande bioekonomi behövs för att kunna fasa ut fossila produkter och energi som Sverige idag är beroende av. Och det aktuella världsläget aktualiserar behovet av bioekonomin för stärkt självförsörjning. I sommar ska processen för kommande bioekonomistrategi tydliggöras. Det var budskap som statssekreterare Oskar Magnusson kunde ge när Lubric vid Lunds universitet arrangerade femte och sista delen i seminarieserien Resurssmart industri.

Seminariet ägde rum digitalt den 27 april. Både myndigheter, regioner och företag fanns bland åhörarna när Oskar Magnusson fanns på plats för att informera om Sveriges kommande bioekonomistrategi. Moderator var Josefin Ahlqvist från Lunds universitet.

Statssekreterare Oskar Magnusson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

– Idén om en bioekonomistrategi har funnits inom politiken inom ett antal år, sade Oskar Magnusson som arbetar nära landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

– Vi behöver en växande bioekonomi för att kunna fasa ut fossila produkter och energi som vi är beroende av idag. Vi behöver minska de globala utsläppen. En växande bioekonomi skapar också jobb i hela landet och därför vill vi ha en bioekonomistrategi, konstaterar han.

Behovet av en strategi har också aktualiserats med anledning av rådande världsläge.

– Bioekonomin ger också möjlighet till förstärkt självförsörjning, en stark drivkraft utifrån det aktuella läget idag. Det gör Sverige mindre såbart, menar Oskar Magnusson.

Påbörjades 2019

2019 aviserade regeringen avsikten att ta fram en svensk bioekonomistrategi. Det skedde diskussioner mellan partierna i januariavtalet under 2020. Under 2021 genomfördes en dialogprocess med berörda näringar. Därefter har fortsatt beredningsarbete pågått under 2022.

– Processen har tagit lång tid. Vi hade nog alla önskat att detta hade gått fortare men det har varit en speciell tid, coronapandemin, januariavtalet som föll, vi har haft en statsminister som lämnat och en ny som tillträtt. När vi alla såg att vi kunde lägga pandemin framför oss och fick en stabilitet i politiken så invaderade Ryssland Ukraina, konstaterar Oskar Magnusson och fortsätter: Allt detta som har hänt och händer i vår omvärld förstärker dock känslan av att det här arbetet är fortsatt viktigt.

Trots att arbetet varit nedprioriterat kunde Oskar Magnusson konstatera ett antal faktorer som bioekonomistrategin bör ta hänsyn till.

– Sverige måste ha samarbete med andra länder. Vi behöver involvera de gröna näringarna och skapa en nationell samling om övergången till bioekonomin där också industrin och tjänstesektorn involveras. Strategin måste vara förankrad i vetenskaplig kunskap, framför allt om ekosystemtjänster. Vi måste få till en samverkan mellan stat, näringsliv och universitet för att säkerställa omställningen, sade Oskar Magnusson.

– Strategin behöver också omfatta åtgärder för att bredda råvarubasen och öka tillgången till hållbart producerad biomassa, samt åtgärder för att förbättra förutsättningarna för produktion och förädling av biobaserade produkter och bioenergi, berättar Oskar Magnusson och lyfte också fram kompetens som helt avgörande:

– Vi har inte råd att underutnyttja kompetensbasen. Vi ser nu att de stora industrisatsningarna inte görs där vi har stora universitet. De stora flaggskeppsinvesteringarna sker på andra platser än där lärosätena finns såsom Boden, Skellefteå och Borlänge. Vi behöver därför en kunskapsbas på alla nivåer. Kompetenssatsningarna som har påbörjats behöver fortsätta och är en förutsättning för en växande bioekonomi i Sverige.

Komplettera andra strategier

Enligt Oskar Magnusson ska bioekonomistrategin komplettera strategin för cirkulär ekonomi samt elektrifieringsstrategin. Däremot ser han inte att bioekonomistrategin bör överlappa livsmedelsstrategin.

– Livsmedelsförsörjningen har livsmedelsstrategin. Bioekonomistrategin bör inte överlappa med innehållet i den strategin och andra närliggande initiativ som berör livsmedelssektorn, konstaterade Oskar Magnusson.

Tydligare besked innan sommaren

Till sommaren förväntas tydligare besked om hur strategiarbetet tas vidare.

– Vår målsättning är att vi ska kunna presentera hur arbetet med bioekonomistrategin tas vidare innan sommaren, sade Oskar Magnusson och fortsätter: Men vi kommer inte att presentera en färdig plan innan sommaren – men ett tydligt besked om processen framåt ska presenteras.

Om Seminarieserien Resurssmart industri

Seminariet var en del i seminarieserien Resurssmart industri. Seminarieserien ”Resurssmart industri” är ett samarrangemang mellan det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries ClusterPaper ProvinceLubircKlimatledande processindustri och RISE Processum med syftet att främja en cirkulär och biobaserad ekonomi. Läs mer om seminarieserien och ta del av dokumentation här!