Röstningsresultat kring Diskussionsunderlag – förslag till nya innovationsprojekt i BioInnovation

rostningsresultat_bild1

Den 18 maj röstade Generalförsamlingen på vilka områden som man vill ska gå vidare för att kunna bli BioInnovations nya innovationsprojekt 2017. Totalt lämnade 32 röstberättigade 160 röster (fem vardera). Fördelningen mellan behovsägare och forskningsutförare var jämn med 16 från vardera kategori.

Bland intressanta resultat kan noteras att bland behovsägarna prioriterades sex områden med i princip lika många röster medan forskningsutförarna hade en tydlig ”vinnare” (ett av de områden som också behovsägarna prioriterat). Noteras kan också att sex av områdena klart faller under gränsen för att vinna intresse för fortsatt utveckling. BioInnovations styrelse kommer nu under maj månad att i detalj gå igenom röstningsresultatet och de separata kommentarer som lämnades och ge sekretariatet i uppdrag att utveckla fyra till sex av de högst prioriterade områdena.

Läs även mer om vår process kring utveckling av nya innovationsprojeket