RISE ska kartlägga skogliga biogena kolflöden

I Sverige baseras en stor del av den framväxande bioekonomin på skoglig biomassa. Men hur ska biomassan räcka till allt? För att öka resurseffektiviteten måste man dels tillvarata restströmmar som idag inte används i produkter, dels identifiera processer som ökar mängden produkt med samma mängd råvara. Det behövs nya utvecklingsvägar och därför ska de skogliga biogena kolflödena nu kartläggas, ett uppdrag som BioInnovation har tilldelat RISE.

Stefan Svensson, MoRe. Foto: Jonas Forsberg.

Stefan Svensson som leder uppdraget, är vd på MoRe Research, ett dotterbolag till RISE.

– Analysen kommer genomföras genom inledande informationsinsamling följt av intressentdialoger och rundabordssamtal med representanter från olika värdekedjor i det totala biogena kolsystemet. De värdekedjor som ingår i analysen är skogen, sågverken, massa- och pappers-/kartongbruk samt energianläggningar och bioraffinaderier, förklarar Stefan Svensson och fortsätter;

– RISE har fått ett viktigt uppdrag eftersom vi alla har stora akuta och framtida utmaningar att hantera. Men i grunden har jag en positiv framtidssyn och ser skönheten i när människor och deras samlande kompetens får komplicerade system med avancerade processer och maskinutrustning att, i balans med miljön och ekonomin, producera de produkter vi behöver i det moderna samhället.

Hur kommer aktörer kunna bidra till områdesanalysen?
– Vi är ett starkt projektteam sammansatt av personer hämtade från olika delar av RISE. Teamet har den expertis och förståelse för respektive värdekedja som behövs likväl som stark kompetens inom, och erfarenhet av, systemanalys. En annan nyckelfaktor för denna områdesanalys är intressent- och aktörsdialogerna, där vi kommer att knyta upp skickliga representanter från industrin för dialogerna kring respektive värdekedja. Och skickliga representanter finns det gott om…, avslutar Stefan Svensson.

Sverker Danielsson, biträdande programchef BioInnovation, ser fram emot resultatet;

– Analysen kommer att kunna ge en bra beskrivning av de biogena kolflödena i industri och samhälle. Vi hoppas att det kan bli en bra grund till fortsatt utveckling, där målet är att en ökad andel av kolflödet går till produkter och en minskad andel till atmosfär.

Läs mer om områdesanalysen


På uppdrag av BioInnovation ska MoRe Research under perioden september 2022 till februari 2023 genomföra en områdesanalys om biogena kolflöden. Genom informationssökning, intressentdialoger och rundabordssamtal ska framtida utmaningar och möjligheter samt strategiska utvecklingsbehov identifieras och analyseras.