Rester från skog och jordbruk blir nya värdefulla produkter

Restströmmar är en viktig och ofta oanvänd resurs i bioekonomin. Ett IVL-lett projekt inom det strategiska programmet BioInnovation har tittat på möjligheterna att förädla rester från skogs-, jord- och vattenbruk till nya produkter. Sex olika delprojekt har gjort allt från att odla shiitakesvamp på björkflis – som då bryts ned så att man kan göra etanolbränsle av det, till att utveckla ”fusk-kött” från rapsfrökaka, som blir över när man pressat ut rapsolja.

– Vi har flera rapporter med intressanta resultat. Framförallt visar de alla vilken potential det finns i dessa restströmmar som idag inte används, säger Sofia Klugman på IVL, som har koordinerat projektet Bioekonomi 2.0.

Idag består restströmmarnas värde ofta i deras energiinnehåll – eftersom det är till energi de används och en del även som djurfoder. Men det går att få väsentligt högre värde om man förädlar resterna. Det är just dessa möjligheter som BioEkonomi 2.0 har forskat på. Produkter som kan tillverkas från restprodukter från skog, jordbruk och vattenbruk är bland annat livsmedel, kemikalier och drivmedel.

Innovationsprojektet har bestått av sex delprojekt som har tittat på nya användningsområden för restströmmarna. Målet har varit att visa potentialen i uppgradering av restprodukter och utveckla specifika värdekedjor. Projektet ska även ge bredare lärdomar som kan gynna utveckling av andra bioekonomiska lösningar.

Forskarna har arbetat i nära samarbete med industrier och livsmedelsproducenter för att kunna ta resultaten från laboratorieskala till storskalig produktion.

– Rapporterna handlar både om vilken tillgång det finns på restmaterial, hållbarhetsbedömningar av de nya produkterna, och om tekniska innovationssystem, som till exempel hur man kan introducera nya matvaror som baseras på det som idag anses vara ”skräp” från jordbruk, säger Sofia Klugman.

IVL har koordinerat projektet och utfört livscykelanalyser för några av delprojekten. Rise och Chalmers Industriteknik har bedömt tillgång på restmaterial, tekniska innovationssystem och energiintegrering.

Källa: IVL

Läs mer om BioEkonomi 2.0 – Bättre valorisering av restströmmar.