Processer och teknologier för biobaserad utveckling fokus för ny utlysning

Dagens företag måste visa att de kan leverera när det gäller både råvaru- och energieffektivitet. Resurseffektiva processer är därför ett nyckelord när BioInnovation den 15 november öppnar utlysningen ”Möjliggörande teknologier och processer för biobaserade produkter”. Med 25 miljoner i utlysningsbudget vill programmet bana väg för att fler biobaserade produkter med hög cirkularitet ska nå marknaden.

Höga produktionskostnader med existerande teknik kan hämma satsningar på biobaserade alternativ. Dessutom behövs processer som säkrar stabil produktkvalitet trots variationer i bioråvarans sammansättning.

Sören Östlund, KTH ingår i BioInnovations Team of Experts. Foto: Johan Olsson.

– När bioråvaror används måste det finnas metoder som kan beakta variationer eftersom det är en del i bioråvarans karaktär. Detta problem är inte gigantiskt, men tydliggörs just i processammanhang eftersom en process hela tiden måste fungera oavsett mindre störningar. Därför vill vi möjliggöra processutveckling med den här utlysningen, säger Sören Östlund, som är professor i förpackningsteknologi vid KTH och som ingår i BioInnovations expertteam som arbetar fram programmets utlysningar.

Ansökningar till utlysningen görs via Vinnova och två projektformer kan få finansiering. För forsknings- och innovationsprojekt beviljas bidrag med högst 4 miljoner kronor, och för demonstrationsprojekt högst 8 miljoner kronor.

Från pilot till produktion

– Den här storleken på projektmedel är viktig för de företag som programmet vänder sig till och vi ser gärna att företagen har en tydlig och aktiv roll i de här projekten, säger Sören Östlund.

För det är företagen som slutligen kan ta produkterna till en marknad.

Projekten bör bygga på en idé som redan validerats i laboratorium eller liten pilotskala. Under projektet ska processen eller tekniken verifieras i en skala som företaget ser som relevant för beslut om implementering i produktionsskala.

– Det sker mycket spännande utveckling hos företag och i forskning som testas i labbskala. Problemen med att skala upp dessa initiativ till något i större skala får inte underskattas. Det finns svårigheter som kan kräva forskning och djupare förståelse, säger Sören Östlund.

Biobaserade produkter levereras över hela världen, och har stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Projekten kan exempelvis handla om att uppgradera bi- och restströmmar eller att möjliggöra återanvändning eller återvinning av resurser.

Per Edström

Per Edström, BioInnovation. Photo: Johan Olsson.

– Just nu pågår en viktig utveckling där biobaserade och cirkulära produkter kan spela en viktig roll för att möta klimat- och samhällsutmaningar. För framtida möjligheter till uppskalning och bred implementering är det därför en fördel om projekten även beaktar vad som anses vara hållbart i framtidens Europa, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

Hela utlysningstexten finns på Vinnovas webbplats, och det är också via Vinnovas portal som ansökningar lämnas in. Sista ansökningsdag är den 28 mars. Den 16 november arrangerar BioInnovation tillsammans med Vinnova ett informationsmöte om utlysningen. Anmäl dig här!

Läs mer om utlysningen.