Möjligheter för en snabbare omställning till biobaserade plaster ska analyseras av Chalmers Industriteknik

BioInnovation har identifierat framställningen och användningen av biobaserade plaster som ett område med stora behov av ökad kunskap och delad förståelse för en del grundläggande aspekter. Vad hindrar användningen av biobaserade plaster och hur ska användningen öka? Vilken forskning behövs på området? Det ska Chalmers Industriteknik undersöka på uppdrag av BioInnovation.

– Områdesanalysen är viktig för oss på BioInnovation för att identifiera utvecklingsbehov inom området biobaserade plaster och skapa en samling av aktörer som tar utvecklingen vidare, säger Sverker Danielsson, biträdande programchef BioInnovation.

Fossilbaserade plaster och kompositer har många fördelar: priset, tillgången, egenskaper och formbarhet. Samtidigt tillverkas de av icke förnybara råvaror, frigör koldioxid vid förbränning och har ofta lång nedbrytningstid i naturen. De bidrar därför till miljöproblem och bromsar in omställningen till ett hållbart samhälle. De negativa effekterna av fossilbaserade plaster kan motivera en ökad användning av biobaserade plaster.

Områdesanalysen syftar därför till att kartlägga kunskapsläget och pågående satsningar inom området biobaserade plaster.  Baserat på resultaten är målet att definiera behovet av forskning på området.

Varför är denna områdesanalys viktig?
– Biobaserade plaster utgör en del av en framtida lösning på plastproblematiken i samhället. Sverige har goda möjligheter att bli en framstående aktör, men då gäller det att bygga kunskap om nuläget. Det innebär till exempel att inhämta information från olika aktörer på området och titta på pågående forskning och möjliga råvaror. Då får vi ett bra kunskapsunderlag för riktade forskningssatsningar i Sverige som stödjer forskningen och utvecklingen inom de mest relevanta områdena för framtiden, säger projektledare Marie-Louise Lagerstedt-Eidrup på Chalmers Industriteknik.

Hur kommer ni arbeta för att få en så detaljerad helhetsbild som möjligt?
– Kunskap och insikter från hela värdekedjan är mycket viktiga. För att skapa en gedigen och detaljerad bild av nuläget i Sverige och Europa kommer vi att intervjua representanter från olika aktörsgrupper och bjuda in till rundsbordsamtal. På så sätt identifierar vi såväl delad kunskap som skiljelinjer. Det kommer att gynna förståelsen för eventuella gap och vilka satsningar som aktörerna anser behövs göras för att överbrygga dem. Information från till exempel myndigheter om nuvarande och framtida lagar, direktiv och andra styrmedel som kan påverka framtida vägval inom området kommer dessutom bli ett viktigt komplement, avslutar Marie-Louise Lagerstedt-Eidrup.

På uppdrag av BioInnovation ska Chalmers Industriteknik genomföra en områdesanalys om biobaserade plaster. Genom kartläggning av kunskapsläget och utvecklingsbehovet samt rundabordssamtal ska rekommendationer gällande behovet av framtida forskningssatsningar samt inom vilka områden dessa bör göras för att skapa ökat industriellt värde av biobaserade plaster tas fram. Områdesanalysen ska vara klar i maj 2023.