Lyser ut 25 miljoner för accelererad substitution mot biobaserade material

Sverige vill bli världens första klimatneutrala välfärdsland. År 2045 ska nettoutsläppen av växthusgaser till atmosfären vara lika med noll. Hittills har många initiativ tagits i denna riktning för energisystemet. Men för att målet ska nås behöver fler områden i samhället bidra – exempelvis behövs en omställning från fossilbaserade till biobaserade produkter och material. Därför öppnar det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation nu utlysningen Accelererad substitution.

Per Edström

Per Edström, programchef BioInnovation.

– Utlysningen ska stimulera utfasning i stor skala av material med stor klimatpåverkan genom utveckling av biobaserade produkter, komponenter och material. Den inriktar sig alltså på substitution inom de fossilbaserade materialsystem vi redan har idag, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

Utlysningen vill dessutom främja ett mer effektivt resursutnyttjande och att lösningarna som utvecklas ska vara anpassade för cirkulära flöden. Tänkbara områden för projekt är bland annat inom textil, förpackningar, byggmaterial, drivmedel, kemikalier, engångsartiklar och fordonskomponenter.

– Den stora drivkraften bakom utlysningen handlar om att vi behöver se en radikal minskning av koldioxidutsläppen. Förändringen behöver inte bara ske i energisystemet utan också genom att fossila material och byggstenar, exempelvis kemikalier, ersätts med fler biobaserade lösningar, säger Johanna Mossberg som är avdelningschef för bioraffinaderi och energi på RISE, och ingår i BioInnovations Team of Experts som arbetar för att ta fram utlysningarna.

Johanna Mossberg.
Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Lösningarna som utvecklas ska ha lika bra eller bättre prestanda än existerande material. Även lösningar där biobaserade material kombineras med andra material är relevanta för utlysningen.

– I vissa delar kan det handla om en fullständig substitution, men det kan också handla om möjligheten att ersätta delar. Det är svårt att se att allt över en natt kan bli hundra procent biobaserat. Målet är en resurseffektiv cirkulär bioekonomi och nu vill vi få de biobaserade komponenterna att komma ett steg längre i utvecklingen, säger Johanna Mossberg.

Utlysningens budget är 25 miljoner kronor och bidrag beviljas för två typer av projekt. För forsknings- och innovationsprojekt beviljas bidrag med högst 4 miljoner och för demonstrationsprojekt beviljas bidrag med högst 8 miljoner kronor.

– Vi har anpassat typen av projekt som man kan söka medel för. Detta eftersom det finns lösningar som kommit olika långt i utvecklingen. Vissa projekt kanske inte är redo för demonstration, men för andra projekt kan en mindre demonstration knuffa lösningen närmare implementering på en marknad – och det är först när produkten når sin marknad som vi får en effekt, förklarar Johanna Mossberg.

Finns det något särskilt område där du skulle vilja se en substitution? 

– Jag ser bland annat två spännande områden. Ett är biobaserade kemikalier. Mycket inom kemiindustrin härstammar från fossila insatsvaror idag. Men både inom högvärdeskemikalier och i bulkproduktionen finns det spännande biobaserade lösningar som kan ligga nära en demonstration. Det andra området är kompositer och sammansatta material där utlysningen kan skapa förutsättningar för både förbättrad prestanda och förbättrat klimatavtryck, säger Johanna Mossberg.

– Jag hoppas på starka ansatser inom existerande fossilbaserade högvolymsegment. På det viset kan enskilda projekt ge riktigt stora substitutionseffekter, säger Per Edström, programchef BioInnovation.

Utlysningen öppnar den 15 mars. Sista dag för ansökan är den 23 augusti 2022. Utlysningstexten i sin helhet finns på Vinnovas webbplats och det är också via Vinnova portal som ansökningar görs. Läs mer här.

Den 23 mars håller BioInnovation tillsammans med Vinnova ett informationsmöte om utlysningen. Läs mer här.