Kortare väg till internationella forskningsprojekt

Öppnandet av EU:s nya ramprogram Horisont Europa skapar finansieringsmöjligheter för stora internationella forskningsprojekt. Under seminariet ”Ta din forskning till Europa” samlade BioInnovation tillsammans med SusFor industri och akademi för att informera om programmet och andra internationella finansieringsmöjligheter. Seminariet ägde rum den 15 april.

Horisont Europa omfattar 95,5 miljarder euro. Programmet består av tre pelare. Varav pelare 2 har stora kopplingar till bioekonomi och industri. Inom varje pelare ryms ett antal satsningar, så kallade kluster. Tre kluster inom pelare 2 bedöms som särskilt viktiga för bioekonomisk utveckling, nämligen kluster 4, 5 och 6.

Under kluster 4 ryms digitala frågor, frågor som rör industri och rymden. Kluster fem handlar om klimat, energi och mobilitet och kluster 6 omfattar livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö.

”Green deal”, eller ”den gröna given” är ett av EU-kommissionens prioriterade områden och kommer vara en av utgångspunkterna och målen för satsningar inom ramprogrammet.

Nadine Schweizer på Vinnova är nationell kontaktpunkt för kluster 6.

– Den gröna given genomsyrar alla kommissionens initiativ och den gröna given kan man ha i åtanke när man skriver en ansökan, liksom andra initiativ som är relaterade såsom exempelvis Agenda 2030 samt kommissionens bioekonomistrategi, sade Nadine Schweizer.

Nu inväntas att arbetsprogrammen för de kommande utlysningarna inom Horisont Europa ska publiceras. I programmen kommer utlysningsmöjligheterna tydliggöras.

Hur ser tidplanen ut för publicering av arbetsprogrammen?
– Vi hoppas att arbetsprogrammen kommer att publiceras i början eller mitten av maj. Det är viktigt att vara i startgroparna när ansökningsperioderna öppnar, för deadline för inlämning av ansökningar kommer att vara i september, sade Nadine Schweizer.

Johan Elvnert från Forest- based Sector Technology Platform (FTP) lyfte fram de europeiska partnerskapen, som intressanta för framtida forskningsprojekt, där fyra partnerskap är särskilt intressant för bioekonomin.

  • Processe4People (SPIRE PPP) – kommande utlysningar publiceras under kluster 4 och 5
  • Build4People (Energy Efficient Buildings PPP) – utlysningar publiceras framför allt under kluster 5
  • Biodiversity4Planet – utlysningar publiceras under kluster 6
  • Circular Biobased Euorpe (BBI JU) – vars utlysningar kommer att publiceras separat.

Johan Elvnert tipsade också om den databas över Eu-finansierade projekt med koppling till skogsindustrin som FTP tillhandahåller. I databasen finns projekt listade för tio år tillbaka.

Läs mer om Horisont Europa och klustren på Vinnovas webbplats: Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

Läs mer om Forest-based Sector Technology Platform (FTP).

 

Formas förbereder utlysning med Finland

Det är viktigt att dra nytta av varandras kompetens och stärka den gemensamma forskningen

Till hösten planerar Formas att öppna en gemensam utlysning med Finland, en utlysning som kan utgöra en brygga till kommande europeiska utlysningar.

– Finland och Sverige har tydliga gemensamma nämnare inom skogsområdet. Skogsindustrin är en viktig del i båda ländernas ekonomi. Vi har lika komplexa avvägningar kring hur skogsresurserna bäst ska användas. Det är viktigt att dra nytta av varandras kompetens och stärka den gemensamma forskningen mellan Sverige och Finland på det här området, sade Karin Perhans på Formas.

Utlysningens ramar är ännu preliminära, men den beräknas ha en inriktning mot nya och hållbara värdekedjor från skoglig råvara. Det handlar om ökat förädlingsvärde, värdekedjor som främjar landsbygdsutveckling, teknisk utveckling och design (även för ökad cirkularitet) samt policys och marknadsaspekter.

– Planerad öppning är i november, vi räknar med cirka 30 Mkr och tvååriga projekt. Det ska finnas minst en partner i vardera land. Mer information kommer upp på Formas hemsida närmare sommaren. Ansökan ska göras via Finlands Akademi, berättade Karin Perhans som också är kontaktperson för utlysningen.

Om seminariet

Seminariet ”Ta din forskning till Europa” genomfördes den 15 april och arrangerades av SusFor och BioInnovation med finansiering från Vinnova. Seminariet är en del i en satsning för ökat svenskt deltagande i EU-finansierad forskning inom den skogsindustriella sektorn.

SusFor
är ett samarbete mellan Skogsfakulteten på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk för att öka intresset för europeiska forskningssamarbeten. Kontaktpersoner är Lars Högbom, Skogforsk, e-post: lars.hogbom@skogforsk.se och Karl Jäghagen SLU, e-post: karl.jaghagen@slu.se.

BioInnovation är det strategiska innovationsprogrammet för biobaserad forskning och utveckling. Kontaktperson Anna Wiberg, anna.wiberg@bioinnovation.se.