Generalförsamling om framtidens innovationssatsningar och kompetensförsörjning

Den 19 april genomfördes BioInnovations årliga Generalförsamlingsmöte. Under en späckad förmiddag bjöds programmets intressenter på information om satsningen på nästa generations innovationsprogram och resultat från två genomförda områdesanalyser. Dessutom presenterade IKEM och Skogsindustrierna det aktiva arbete som pågår för att säkra framtidens kompetens till den biobaserade industrin.

Anders Holmgren från Vinnova berättade om finansiärernas satsning på nästa generations innovationsprogram, Impact Innovation. Innovationsprogrammen ska arbeta missionsdrivet och bidra till systeminnovation. Finansiärerna har nu lyst ut möjligheten att ansöka om programkontor för dessa innovationsprogram.

– Satsningen ska accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta. Med global konkurrenskraft menar vi att de ska gynna export av hållbara lösningar, attraktivitet, spetskompetens och utvecklingen tar sikte på att nå internationellt genomslag, förklarade Anders Holmgren som också tydliggjorde förväntningar på de kommande programkontoren.

– Vi ser att framtidens programkontor för nästa generations innovationsprogram ska arbeta med fler verktyg i sina programinsatser än dagens motsvarigheter, berättade Anders Holmgren.

Ett av förberedelseprojekten som arbetar med ansökan om kommande programkontor är Bioimpact. Projektet är initierat av Skogsindustrierna, IKEM, TEKO tillsammans med LRF och Livsmedelsföretagen och tar sikte på ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Torgny Persson, Skogsindustrierna och Lena Svensen, IKEM, berättade om satsningen.

– Just nu pågår mobiliseringssamtal i projektet. Vi för dialoger med forsknings- och innovationsaktörer, regionala aktörer och myndigheter, förklarade Torgny Persson.

Områdesanalyser för biobaserad utveckling

Niklas Berglin, NiNa Innovation gav en presentation av den områdesanalys som gjorts för att kartlägga vad som behövs i utvecklingen av framtidens biobaserade kemiindustri. Rapporten finns att läsa här. Stefan Svensson, MoRe Research (en del av RISE) berättade om den kartläggning som genomförts gällande biogena kolflöden. Rapporten kommer inom kort att finnas tillgänglig på BioInnovations webbplats.

Ökad attraktivitet för biobaserad processindustri

Carl Moser och Caroline Stejmar från Skogsindustrierna och Greta Hjortzberg från IKEM berättade om det arbete som pågår för framtidens kompetensförsörjning inom satsningen på Resurssmarta processer och hur nuläget ser ut för industrins rekryteringsbehov.

– Vi ser stora pensionsavgångar framför oss i våra medlemsföretag, konstaterade Greta Hjortzberg på IKEM, och noterade att fram till 2030 behöver 6 000 forskarutbildade rekryteras.

Via finansiering från BioInnovation har ett projekt arbetat med frågan hur företag kan arbeta strategiskt med examensarbeten för att öka attraktiviteten för den biobaserade industrin. Bland annat har en handledningsguide för examensarbeten arbetats fram. Arbetet har letts av Caroline Stejmar på Skogsindustrierna berättade om dess innehåll. Guiden kommer att finnas tillgänglig på BioInnovation.se inom kort.

Nya styrelseledamöter

Vid mötet beslutades också omval av samtliga ledamöter i programstyrelsen samt nyval av Ulrika Simonsson, Teko och Ulrika Bokeberg, VGR.

Omval gjordes också av programstyrelsens ordförande Jan Svärd.

BioInnovations programchef Per Edström i samtal med programstyrelsens ordförande Jan Svärd under den digitala sändningen av BioInnovations Generalförsamling 2023.