Förstudieprojekt om hållbarhetsfrågor inom BioInnovation beviljat

greenhouse

Swedish Standards Institute (SIS) har fått förtroendet att koordinera en förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Under förstudien kommer en bred grupp intressenter att involveras i diskussionen, bland annat genom två öppna workshops, den första den 20 januari 2017. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja BioInnovations övriga projekt samt den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor.

Den beviljade förstudien har titeln Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA för den biobaserade sektorn i Sverige. Under förstudien kommer ett antal frågor att utredas, bl.a. vilka aktiviteter kopplade till hållbarhet och livscykelanalyser det finns önskemål om och behov av – framförallt inom industrin.

– Jag är stolt över förtroendet och ser fram emot att genomföra den här förstudien åt BioInnovation, säger Maria Gustafsson, SIS projektledare. Jag ser även det här som ett kvitto på att de standarder vi ägnat de senaste åren åt att utveckla, har fallit väl ut med svenska ögon sett.

Genom två workshops kommer av deltagande parter identifierade aktiviteter att prioriteras och en färdplan upprättas. En viktig aspekt är att försäkra sig om att de relevanta parterna är villiga att delta i arbetet, detta för att se till att resultaten blir bra, lättanvända, väl förankrade och trovärdiga. Ytterligare en intressant fråga är huruvida ett framtida projektförslag ska ha fokus på ”enbart” biobaserade produkter eller om även bioenergi ska ingå.

Det finns standarder som sätter ett ramverk, men för att ge svenska intressenter ett försprång internationellt behöver dessa byggas på med detaljer för olika fall och tillämpningen samordnas. Detta kommer ge en mer solid bas att stå på när man kommunicerar kring hållbarhetsfrågor.

– Dessa insatser kan ge viktiga insikter i hur man kan få kunder att välja hållbara alternativ. En ökad betalningsvilja för hållbarhet bidrar till ökat förädlingsvärde av den svenska bioråvaran, och därmed till ökad internationell konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn. Det är viktiga mål för BioInnovation att bidra till, säger Per Edström, tf. programchef i BioInnovation.

Ett antal organisationer fungerar som projektparter under förstudien; BioInnovation, Skogsindustrierna, Domsjö Adityabirla AB, IKEM – Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige AB, Innventia AB, Mondi Dynäs AB, Sekab Biofuels & Chemicals AB, Svenska Bioenergiföreningens Service AB, Södra Skogsägarna ekonomisk förening.

Anmäl dig redan nu via denna länk till projektets första workshop den 20 januari 2017 i Stockholm. Mer information om plats och program kommer efter nyår.

Läs mer om projektet

Om du vill ha mer information, vänligen kontakta;
Maria Gustafsson
Projektledare, SIS
Tfn: +46 72 280 19 40
E-post: maria.gustafsson@sis.se

Kort om SIS:
SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder. De möts hos oss för att hitta gemensamma lösningar, som bidrar till innovationer och underlättar handel och export. Våra kunder kommer från privat och offentlig sektor. Vi tar till vara deras intressen genom att representera Sverige i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN och ISO. Utöver att driva standardiseringsprojekt, säljer vi bland annat standarder, utbildningar och rådgivning. SIS är en ideell organisation med 166 medarbetare och en omsättning på 262 miljoner kronor under 2015.

SIS/TK 565 Biobaserade produkter och SIS/TK 526 Hållbarhetskriterier för bioenergi samordnar de svenska intressenternas deltagande i arbetet att ta fram de standarder som detta arbete bygger vidare på.