Fem snabba med Christian Hultberg på SunCarbon

– som deltar i det strategiska innovationsprojektet i BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier.

SunCarbon

Vad gör SunCarbon i Bioi2.0?
SunCarbon tar sin teknik för att utvinna lignin och omvandla den till en blandning som kan användas som råvara i ett oljeraffinaderi ett steg närmare marknaden med två pilotanläggningar. Den första anläggningen är en pilotanläggning för membranfiltrering av svartlut för att få ut lignin och den andra piloten är för att omvandla det uttagna ligninet till raffinaderifärdig råvara.

Varför har ni valt att vara med i just detta projekt?
Nyttan med projektet är för oss, utöver finansieringen, tillgång till arbetspaketet kring analys som är ett erkänt svårt område inom ligninkemi.

Vad är på gång just nu?
Just nu är en av piloterna installerad i ett massabruk och under uppstart och den andra piloten har genomgått ”factory acceptance test” och är under transport till SPETC i Piteå. Efter ”site acceptance test” under december-januari kommer även denna att vara i drift under första kvartalet 2017.

Vad ser ni som den största utmaningen i projektet för att lyckas?
Projektutmaningar är framförallt att få kommunikationen mellan de olika inblandade industrierna att fungera.

Om ni lyckas fullt ut, vad blir resultatet och effekterna?
När vi lyckas kommer vi att öka produktiviteten i de massabruk där tekniken installerats och samtidigt ökat mängden tillgänglig, förnybar diesel och bensin med 50-100 000 ton per år och massabruk.