Bygg & Teknik uppmärksammar ”Fasaden i staden Snabb Snygg Smart”

Ett nytt fasadprojekt startade i september 2017 som en satsning inom BioInnovation. Fasadprojektet heter ”Fasaden i staden Snabb Snygg Smart” och handlar om att inom tre år ha tagit fram ett fasadsystem i kärnfuru anpassat för stadsmiljöns krav på estetik, livslängd och underhåll.

Fasadprojektet är ett delprojekt  i ett större projekt ”IPOS – Svenskt trä­ – Innovationspotential för det biobaserade samhället” som behandlar svenskt trä, med fokus på furu, och att genom innovativa processer utveckla furans egenskaper och värdet på produkter  av furu. Svensk furu är ett högkvalitativt trä­slag med stor potential till utveckling och nya användningsområden för träslaget behöver utvärderas.

IPOS består av fyra delprojekt som för olika marknadssegment ska utveckla och förstärka den svenska råvaran. Projektet ska bidra till att skapa nya industriellt producerade furuprodukter vars form och funktion motsvarar de preferenser som konsumenter har idag. Ett av vår tids största hot är den globala uppvärmningen och de utmaningar den medför. Trä är ett hållbart material som genom utveckling kan ersätta fossilbaserade material och produkter. Projektet pågår under 3 år och leds av Karin Sandberg från RISE, Research Institutes of Sweden. Projektet har en total budget om cirka 52 MSEK.

Projektet ”Fasaden i staden”

Syftet med delprojektet ”Fasaden i staden” är att öka marknaden för träfasader och därför utveckla ett koncept för till­talande funktionella fasadsystem för stadsmiljö med ett ökat arkitektoniskt utrymme, långa underhållsintervall och konkurrenskraftig kostnadsbild samt tydlig miljöprofil. Intresset för att använda trä i stadsbebyggelse ökar, och då behövs tillförlitliga, hållbara och flexibla träalternativ. Målet för projektet är fasadkoncept som uppfyller krav för byggnader högre än två våningar. Mål och syfte ska uppnås genom att kombinera träets positiva styrkor med nya metoder för tillverkning, ytbehandling, montage samt underhåll. Projektet ska bidra till:

 • Ökad marknad för träfasader genom utveckling av snygga och säkra fasadsystem med snabbt montage.
 • Konstruktionslösningar för kostnadseffektiva höga fasader av trä för både nybyggnad och renovering.
 • Lösningar baserade på dimensionerande variabler för trämaterial och infästningssystem för att få robust och säkert byggande med lång hållbarhet.

Projektet har en total budget på cirka 15,5 MSEK, där Vinnova bidrar med cirka 7,4 MSEK och deltagande företag med cirka  8,1 MSEK. Partners i projektet är RISE Research Institutes of Sweden AB (projektledare), B. Bergström måleri AB, Camilla Schlyter Gezelius Arkitektkontor AB, Jotun Sverige AB, Lindbäcks Fastigheter AB, Lindbäcks Bygg AB, LTU Luleå tekniska universitet, Teknos AB, SCA Timber AB och Swerea IVF AB.

Planerade aktiviteter

Lång livslängd på fasader och låga underhållskostnader samt möjlighet tilI estetisk frihet och variation är önskemål från arkitekter, tillverkare, byggherrar och förvaltare. Den tekniska utvecklingen under de senaste åren skapar en outnyttjad potential för ett träbaserat fasadsystem att uppfylla ovanstående önskemål. Delprojektets styrka ligger i att deltagande parter täcker hela värdekedjan från råvaruleverantör via sågverk och husbyggare till slutanvändare, det vill säga fastighetsägare och förvaltare. Samtliga parter ser fördelar med att tillsammans utforma en lösning som gagnar produkten i samtliga steg i värdekedjan men samtidigt gynnar den egna verksamheten. I projektet kommer bland annat följande att genomföras:

 • Marknadsstudie utförs och analyseras.
 • Arkitektonisk utformning baseradpå digital industriell tillverkning.
 • Utformning av fasadsystemet utvärderas med fysiska tester och prototyper.
 • Trämaterialets egenskaper i kombination med ytbehandlingar undersöks.
 • Livslängd och underhåll är viktigt för ekonomisk förvaltning av fasaden, och underhållsåtgärder ska studeras.
 • Hållbarhet och miljömässig prestanda kommer utvärderas med LCA och LCC.
 • Verifiering av fasadsystemets funktioner ska göras genom att montera fasadsystemet på en lämplig byggnad, och funktion och prestanda mätas och utvärderas.

Förväntade resultat och effekter

Projektet förväntas leverera ett konkurrenskraftigt fasadkoncept med dokumenterad prestanda. Fasadlösningen ska vara:

 • Snabb – Infästning ska ge snabbhet och säkerhet i montaget. Traditionell spikning/skruvning utvecklas till system och jämförs med fasadsystem av andra fasadmaterial. Snabbt montage ger kostnadseffektiva lösningar.
 • Snygg – Frigöra design från traditionella stående och liggande brädor med utökat formspråk. Skivor, ytstrukturer och design kan utvecklas.
 • Smart – Utnyttjande av smarta sensorer både vid tillverkning och under bruksskede ger underlag för framtida LCA/LCC-beräkningar och underhållssystem.

Nyheten är hämtad från Bygg & Teknik nr 8, 2017.