Djupdyk i massakokning bidrar till svensk bioekonomi

Pappers- och massaindustrin spelar stor roll i omställningen till en cirkulär bioekonomi – där finns råvaran till många biobaserade material och produkter. Nu ska ett doktorandprojekt inom företagsforskarskolan Resurssmarta processer ge oss mer kunskap om massakokningen. Att optimera den bidrar till att vi får ut mesta möjliga värde av den skogliga råvaran.

Doktorand Klara Hackenstrass, Uppsala universitet. Foto: Johan Olsson.

– På senare år har den akademiska forskningens fokus i hög grad varit att ta fram nya biomaterial och produkter. Det är naturligtvis viktigt, men vi behöver också mer kunskap om processen för att optimera den och bli mer resurseffektiva. Därutöver ser jag en växande kompetensbrist som måste hanteras branschgemensamt, exempelvis genom att stötta projekt som det här, säger Fredrik Wernersson Brodin, Specialist cellulosateknik på Södra som är ett av projektets företagspartners.

Under fyra år tittar projektet närmare på massakokningen, och mer specifikt på den del av processen där cellulosan separeras från trädets näst största beståndsdel; lignin.

– I det här processteget bryts en stor del av ligninet mellan fibrerna ner och transporteras bort. Kvar blir en massa med hög cellulosahalt som används för att tillverka högvärdiga produkter. Men när ligninet separeras följer andra ämnen med som vi egentligen vill behålla i massaframställningen. Min forskning kan bidra till att optimera processen genom att ge oss mer kunskap om ligninet och hur det transporteras ut ur träfibrerna, säger projektets doktorand Klara Hackenstrass.

Malin Wohlert, projektledare, Uppsala universitet. Foto: Johan Olsson.

Vilka är de största vinsterna med forskningen?

Malin Wohlert, studiens projektledare och docent vid institutionen för tillämpad mekanik vid Uppsala universitet:
– Vi har länge separerat lignin från cellulosa men har ingen helhetsbild av hur processen faktiskt går till. Med mer kunskap om massakokningen kan vi bidra till att minska energianvändningen och få ut mer av råvaran. I förlängningen innebär det att vi tar bättre hand om varje avverkat träd.

Om projektet

De företag som deltar i projektet är Södra, Stora Enso, Valmet, Holmen och BillerudKorsnäs. Forskningen sker på Uppsala universitet med stöttning av Chalmers och KTH. Projektet pågår i fyra år och har tilldelats 7,4 miljoner kronor.

Om Företagsforskarskolan Resurssmarta processer

Detta forskningsprojekt är ett av doktorandprojekten inom Företagsforskarskolan Resurssmarta processer.

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer ska lyfta fram och positionera processteknisk forskning genom att:

  • Ta fram ny kunskap och nya forskningsresultat
  • Etablera processteknisk kursverksamhet på forskarutbildningsnivå
  • Stärka band mellan industri och akademi
  • Skapa nya nätverk och möjligheter för framtida utbildnings- och forskningsinitiativ.

Forskarskolan koordineras av Chalmers och KTH i samverkan med forskningsplattformen Treesearch, där Treesearch står för kommunikationsinsatser och forskningsinfrastruktur. Läs mer på www.resurssmarta.se. Forskningsprojekten finansieras av BioInnovation genom Vinnova samt av företag, universitet och institut. Du kan också läsa mer på projektets sida på bioinnovation.se.