Chalmers Industriteknik undersöker behov och möjligheter kopplat till pappersbaserad textil

BioInnovation har identifierat omställningen av textilindustrin från fossilanvändning till ökad användning av biobaserade material på ett resurseffektivt sätt som ett område där det finns ett stort behov av att öka kunskap och grundläggande förståelse för att stödja infasning av hållbara biobaserade råvaror, material, produkter och tillhörande processer. Chalmers Industriteknik ska därför på uppdrag av BioInnovation öka kunskapen om nuläge och framtida potential gällande pappersbaserad textil.

 Att globalt sett fler människor får det bättre med ökad konsumtion som följd, gör att behovet av textilfiber sannolikt kommer att öka framöver. Utmaningen för textilindustrin är att tillgodose dessa ökade behov och samtidigt bidra kraftigt till uttalade miljömål. För att nå dit krävs en säker produktion, giftfria processer, effektivt användande av resurser och ökad grad av cirkularitet.

Kerstin Jedvert, Chalmers industriteknik.

– Mode- och textilindustrin anses idag vara en av de värsta globala förorenarna och det finns ett stort behov av förändring mot ökad hållbarhet. Ur svenskt perspektiv har vi fantastiska möjligheter med vår skogsråvara och pappersbaserad textil har stor potential att vara en av lösningarna på denna utmaning. Området är också en viktig del i att upprätthålla materialkunskap i Sverige och skapa ett mått av resiliens i händelse av kris med potentiell brist på textilfiber, säger projektledare Kerstin Jedvert på Chalmers industriteknik.

Syftet med områdesanalysen är att öka kunskapen om pappersbaserad textil genom att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov för att området ska kunna utvecklas samt skapa samling av relevanta kompetenser och samverkan framåt.

Möjligheter med befintlig infrastruktur

Genom att tvista papper till garn kan man utnyttja den befintliga infrastruktur som finns inom svensk pappers- och textilindustri. Det bör innebära att man kan skapa en lokal textil värdekedja till relativt låga investeringskostnader.

– Därför är pappersbaserad textil ett viktigt område för BioInnovation att öka kunskap och grundläggande förståelse kring för att stödja utveckling av hållbara biobaserade råvaror, material, produkter och tillhörande processer, säger Sverker Danielsson, biträdande programchef på BioInnovation.

Hur kommer aktörer kunna bidra till områdesanalysen?
– Den viktigaste delen av denna områdesanalys är intressentdialoger med aktörer över hela värdekedjan och att hitta möjligheter för ökad samverkan. Vi kommer att höra av oss till aktörer inom akademi, institut och näringsliv, och genomföra både intervjuer/enkäter samt rundabordssamtal. Vill du eller din organisation vara med och bidra i dessa samtal får ni gärna höra av er, säger Kerstin Jedvert på Chalmers industriteknik.


På uppdrag av BioInnovation ska Chalmers Industriteknik under perioden januari och juni 2023 genomföra en områdesanalys om biobaserad textil. Genom screening av nuläget och diskussioner med aktörer ska forsknings- och utvecklingsbehov identifieras för att området ska kunna utvecklas samt skapa samling av relevanta kompetenser och samverkan framåt.


Kommande rundabordssamtal

Den 28 april bjuder projektgruppen för områdesanalysen kring pappersbaserad textil in till rundabordssamtal. Mer information kommer inom kort!