BioInnovation öppnar utlysning för effektivt nyttjande av varje kolatom

Ökad koleffektivitet i biobaserade cirkulära värdekedjor. Det vill det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bidra till och riktar nu 20 miljoner kronor i en ny utlysning för framtida forskningsprojekt.

Sverker

Sverker Danielsson, biträdande programchef BioInnovation

Att fasa ut fossila råvaror med hjälp av biomassa och återvunnen råvara är centralt i den gröna omställningen. Efterfrågan på biobaserade och cirkulära råvaror förväntas öka samtidigt som dessa råvaruströmmar är begränsade. Att effektivisera kolflödena och skapa förutsättningar för ökad cirkularitet är därför av stor vikt. 

  I dagens produktionsprocesser används hela råvaran till något värdeskapande men en relativt stor andel av kolet i råvaran avgår som koldioxid. Om processer kan utvecklas där kolet i råvaran nyttjas till en högre grad skulle det innebära stora vinster både vad gäller klimateffekter, resiliens och ekonomi, säger Sverker Danielsson, biträdande programchef för BioInnovation.

Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM och ledamot i BioInnovations programstyrelse.

–  Samhället är idag beroende av stora mängder råvaror med fossilt ursprung. För att ersätta den råvaran behöver kretsloppet av kolatomer i samhället slutas, genom att minska utsläppen och även öka resurseffektiviteten i industrin. Med den här utlysningen från BioInnovation vill vi stimulera den utvecklingen, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM (Innovations- och kemiindustrierna) och ledamot i BioInnovations programstyrelse. 

Upp till 4 miljoner kronor kan sökas per forskningsprojekt. Projekten ska ha målsättningen att effektivisera befintliga kolflöden eller utveckla nya resurseffektiva och cirkulära kolflöden. Projekten kan även ha som mål att utveckla nya processer, produkter, användningsområden och värdekedjor för bi- och restströmmar eller biobaserad återvunnen råvara. Detta banar väg för forskning för framtida lösningar inom exempelvis förpackningar, byggmaterial, engångsartiklar, textilier samt andra komponenter i tillverkande industri. 

Effekten av ett lyckat projekt förväntas bli att kolet används mer effektivt. Det kan ske genom att en större andel av råvaran blir till en produkt, att de biogena utsläppen av koldioxid minskar eller att kolet ingår i längre och fler cykler där värde skapas om och om igen, säger Sverker Danielsson. 

Utlysningen riktar sig till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster. Även universitet, högskolor eller forskningsinstitut kan söka. 

Ansökningar ställs till Vinnova, och det är också hos Vinnova som utlysningstexten i sin helhet finns publicerad. Sista dag för att lämna in ansökningar är den 9 april 2024, kl. 14.00.  

Läs mer om utlysningen här!

Informationsmöte

Den 14 november, kl. 09.00-10.00 arrangerar BioInnovation och Vinnova ett informationsmöte om utlysningen. Läs mer och anmäl dig här!