Generalförsamling 18 maj

Tack till alla er som medverkade på BioInnovations Generalförsamling 18 maj!

Dokumentation från dagen

Programchefen hälsar välkommen och informerar

Susanna Winzenburg, BioInnovation

Utveckling av nya innovationsprojekt i BioInnovation
Per Edström, BioInnovation

Etablera närodlad textil i Sverige
Pernilla Walkenström, Swerea IVF

Framtidens biobaserade byggande och boende
Marie Johansson, SP


Övrigt material


Representanter

Valberedningens förslag på representanter inom respektive område röstades igenom på generalförsamlingen, du hittar dem på respektive sida nedan.

 

Resultat från hypotesprövningsprojekten

Vi har samlat resultaten från våra 23 hypotesprövningsprojekt, kika in på sidan för att ta del av de spännande resultaten!

 

Rapport från MARKPOLL

Projektet MARKPOLL har kartlagt marknadsmässiga och politiska förutsättningar för biobaserade produkter. Slutrapporten från projektet finns tillgänglig här.

 

Ny film om BioInnovation

Vi tar gärna emot din tankar och synpunkter på filmen under den kommande veckan. Mejla då camilla.martinez@bioinnovation.se

Ny film om de olika projekten i BioInnovation

Röstningsresultat kring Diskussionsunderlag – förslag till nya innovationsprojekt i BioInnovation

Den 18 maj röstade Generalförsamlingen på vilka områden som man vill ska gå vidare för att kunna bli BioInnovations nya innovationsprojekt 2017. Totalt lämnade 32 röstberättigade 160 röster (fem vardera). Fördelningen mellan behovsägares och utförare var jämn med 16 från vardera kategorin.

Bland intressanta resultat kan noteras att bland behovsägarna prioriterades sex områden med i princip lika många röster medan forskningsutförarna hade en tydlig ”vinnare” (ett av de områden som också behovsägarna prioriterat). Noteras kan också att sex av områdena klart faller under gränsen för att vinna intresse för fortsatt utveckling. BioInnovations styrelse kommer nu under maj månad att i detalj gå igenom röstningsresultatet och de separata kommentarer som lämnades och ge sekretariatet i uppdrag att utveckla fyra till sex av de högst prioriterade områdena.

rostningsresultat_bild1

Processbeskrivning: Utveckling av nya innovationsprojekt

Inför start av innovationsprojekt 2017 utvecklas projekten i dialog mellan områdets aktörer. Fyra utvecklingsnivåer ska passeras, med var sin mall som utgör underlag för Programstyrelsen och Generalförsamlingen när de beslutar om klustring och prioritering i utvecklingsprocessen. Nedanstående processbild ger en översikt av utvecklingsarbetet.

BioInnovation_processbild_NYAST

Fas 1 – Rubrik (redan avklarad)
I en öppen utlysning inbjuds förslag till nya innovationsprojekt, och genomförda hypotesprövningsprojekt får en direkt uppmaning att inkomma med förslag. Expert Teams bearbetar det samlade materialet tillsammans med material från tidigare skeden i BioInnovation samt inkommer med ett antal Rubriker (enligt mall) till Programstyrelsen, som 2016-03-09 beslutar om prioritering och klustring för fortsatt utveckling (mindre än tjugo förslag förväntas prioriteras).

Fas 2 – Diskussionsunderlag (avslutas nu)
Expert Teams leder utvecklingen av Diskussionsunderlag (enligt mall) för de förslag Programstyrelsen prioriterat. Utvecklingsarbetet sker i öppen extern samverkan för att säkra behovsägarförankring och förutsättningar för kommande ledarskap. Generalförsamlingen beslutar 2016-05-18 om ytterligare prioritering och klustring för fortsatt utveckling (mindre än tio förslag förväntas prioriteras). Denna omröstning ska säkra förankring hos behovsägare och medfinansiärer. 

Fas 3 – Prioriteringsunderlag
Engagerade aktörer driver – med aktivt stöd av Expert Teams – en öppen och inkluderande process som syftar till att säkra ett aktivt deltagande av behovsägare med tydliga mål och en hög TRL-nivå. Samtidigt ska politiska och marknadsmässiga förutsättningar säkras – antingen genom dokumenterad utredning eller genom beskrivet utredningsbehov. Prioriteringsunderlag (enligt mall) utformas gemensamt av aktörerna och Expert Teams för beslut i Programstyrelsen 2016 Q4. Företag och behovsägare ska ta en betydande plats i arbetet. Mindre än fem förslag förväntas prioriteras, och samtidigt beslutas om ramar för projektens volym, samt om projektledare och WP-ledare vid genomförande.

Fas 4 – Fullständig projektbeskrivning
Projektledare och WP-ledare driver – med aktivt stöd av Expert Teams – en öppen och inkluderande process som syftar till att ta fram ”bästa möjliga projekt med bästa möjliga konsortium”. Genom gränsöverskridande samverkan utvecklas förslag till innovationsprojekt som uppfyller uppställda kriterier, och en Fullständig projektbeskrivning (enligt mall) tas fram. Programstyrelsen ger rekommendationer utifrån lägesrapport 2017 Q1 och beslutar 2017 Q2 att lämna in förslagen till Vinnova. Efter Vinnovas beslut startar projekten 2017 Q3.

För en fullständig beskrivning av utvecklingsprocessen klicka här

Tyck till!
Vilka förslag har du på vidareutveckling av programmet?

Skicka in ditt svar här före 27 maj (logga in med din e-postadress för att svara)