Stegvis aktivering

Processerna och arbetssätten för att dela idéer och insikter, lära och förbättra Bioinnovation kan tillämpas i högre eller lägre omfattning. De kan exempelvis tillämpas med mer eller mindre frekvens, bredd och djup inom programmet. Här beskrivs tre nivåer av tillämpning. Dessa nivåbeskrivningar kan användas som utgångspunkt och stöd för en löpande dialog kring möjlig och önskvärd tillämpningsgrad. Utifrån nivåbeskrivningarna kan tillämpningen också successivt utvecklas, anpassas och lyftas till nya nivåer genom en stegvis aktivering.

Inom respektive nivåbeskrivning (1-3) redogörs för:

  1. Processer och arbetssätt: Rekommenderad tillämpning av respektive process och arbetssätt avseende frekvens, bredd och djup inom programmet
  2. Bemanning och roller: Rekommenderad bemanning och roller
  3. Metoder i Toolbox: Rekommenderad användning och utveckling av metoder i Toolbox

Nivå 1

Nivå ett innebär att det finns processer och arbetssätt för att dela idéer och insikter, lära och förbättra Bioinnovation som tillämpas i vissa projekt och sammanhang. De tillämpas  med en låg frekvens samt med begränsad bredd och begränsat djup inom programmet. Den tilldelade bemanningen och de roller som är kopplade till arbetet ligger på en lägsta nivå. Nedan beskrivs denna nivå närmare.

 

Nivå 1: Processer och arbetssätt

Nedan beskrivs tillämpningen utifrån de sju processer och arbetssätt som idag finns inom området:

Process: Genomför strategiskt dialog

Processen med strategisk dialog, där utvecklings- och förbättringsbehov systematiskt identifieras utifrån upplevda gap och utmaningar i relation till visionen och aktuella mål, säkras och genomförs endast på programnivå, inom Bioinnovations ledningsgrupp. Frekvensen är en till två gånger per år.

Process: Test som utvecklingsprocess

Processen med att genom planerade tester successivt utveckla förmågan att effektivt dela idéer och insikter, lära och förbättra Bioinnovation drivs endast på programnivå av Bioinnovations ledningsgrupp. Frekvensen är en till två tester per år.

Arbetssätt: Driv lärande genom utvecklingsintervjuer

Arbetssättet med att skapa involvering, engagemang och kunskap om framgångsfaktorer genom utvecklingsintervjuer initieras endast på programnivån av Bioinnovations ledningsgrupp. Intervjuerna involverar varje gång ett tiotal individer från utvalda delar av programmet. Frekvensen är en till två gånger per år.

Arbetssätt: Samskapa i storgrupp med World Café

Arbetssättet med att vid fysiska träffar systematiskt skapa dialog och delande av insikter och perspektiv tillämpas endast under programmets årsmöte. Detta med fokus på att bjuda in till parallella diskussioner och ett samskapande kring vart och ett av de fastställda diskussionsunderlagen. Frekvensen blir således en  gång per år.

Arbetssätt: Förbättringskampanjer med Biobrain

Arbetssättet med att via kampanjer bjuda in nya och befintliga aktörer till gemensam idégenerering, -hantering och -utveckling initieras endast på programnivån av Bioinnovations ledningsgrupp. Kampanjerna är begränsade till att vara av karaktären ”förbättringskampanjer” där ledningen bjuder in till att bidra med och rangordna förbättringsförslag rörande någon del av programmets verksamhet. Frekvensen är cirka en gång per år i anslutning till programmets årsmöte.

Process: Idéprioritera tillsammans

Processen för att gemensamt skapa kriterier för och genomföra idéprioritering tillämpas endast av programnivån inom arbetet med att identifiera nya projektidéer. Frekvensen blir därmed begränsad till de gånger nya projekt skall formas inom programmet.

Arbetssätt: Gemensam lärandeprocess i Trello

Arbetssättet för att via distans kunna driva gemensam reflektion och ständiga förbättringar av mötesforum tillämpas endast av ledningsnivån och endast för forumet ledningsmöte. Viss input rörande styrkor och förbättringsmöjligheter skapas och samlas efter varje möte. Sedan sker en gemensam identifiering och prioritering av utvecklingsområden en gång per år.

 

Nivå 1: Bemanning och roller

Frågor rörande systematik och utveckling av förmågan att dela idéer och insikter, lära och förbättra Bioinnovation drivs endast aktivt på programnivån. Bemanningsmässigt är den enda dedikerade resursen att en individ inom ledningsgruppen ses som ”ansvarig” för området som den del av sin ordinarie tjänst och utan tilldelad resurs. De roller som finns kopplade till området är begränsade till denna resurs. Den låga bemanningen och begränsade rollstrukturen gör att det är en låg grad av samverkan mellan programledningen och övriga nivåer inom området. Erfarenhets- och idéöverföringen mellan olika projekt och expert teams är begränsad.

 

Nivå 1: Metoder i Toolbox

Metoderna i Toolbox används sällan inom Bioinnovation utan projekt och programdeltagare tillämpar i huvudsak egna, interna metoder. Delande av erfarenheter och möjligheten till gemensamt lärande och utveckling kring metoderna och verktygslådan är begränsad. Några metoder används i enstaka fall, oftast på initiativ av enskilda personer.