Multifunktionell miljövänlig byggskiva baserad på sågverksspån

Projektet kommer att utveckla en ny typ av byggskiva med potential att öka det årliga värdeutbytet med cirka 330 MSEK per år och skapa en årlig klimatnytta genom att 50 000 ton koldioxid inkluderas i en betydligt längre livscykel jämfört förbränning.

Projektets bidrag till FN:s hållbarhetsmål (SDG):

 • Mindre formaldehydavgivning från produkten under användningsfasen (SDG3).
 • Användningen av mindre andel sågspån främjar ökad effektivitet hos svenska sågverk så att de endast är beroende av barkrester för energiproduktion (SDG7).
 • Nya affärsmodeller för skivprodukter i Sverige med en högkvalitativ, lågvärdig rest (sågspån) genom användning av joniska vätskor i stället för konventionella limmer (SDG9).
 • Användning av biobaserade produkter i byggnadskonstruktion, där högpresterande produkter kan produceras och ersätta mindre hållbara material (SDG11).
 • Etablera praxis där biobaserade byggprodukter ger logiska lösningar på byggbehov för högpresterande material, som kan återvinnas/återanvändas (SDG12).
 • Sågspån till flera användningsområden innan det förbränns för energi (SDG13).
 • Nya starka band mellan träindustrin och byggsektorn för att säkerställa att de utvecklade idéerna möter tillverkarnas förväntningar och slutanvändarnas behov (DSDG17).
 • Projektet kommer att leverera en ny typ av träbaserade skivprodukter från en resursström (sågspån) och metodik (joniska vätskor) som hittills inte har utnyttjats.

Därför är detta viktigt

Projektet demonstrerar potentialen med att tillverka högkvalitativa skivmaterial för byggsektorn som matchar eller överträffar de produkter som används idag, till exempel gipsskivor. Fördelen är att den nya skivan baseras på lokalt framställt material från sågverk (sågspån) och tillverkas utan lim. Resultatet är ökad CO2-lagring i långlivade produkter, istället för att spånet direkt eldas vid sågverken, samtidigt som de ger byggprodukter en bättre miljömässig och teknisk profil än vad befintliga produkter idag har.

Förväntat resultat

Projektet förväntas ta fram innovativa skivor för svensk byggsektor från tio procent av sågspånproduktionen vid sågverken.

Därtill förväntas projektet:

 • Etablera kapacitet för 67 000 m3 skivproduktion per år från nämnda sågspån (öka den totala svenska skivproduktionen med cirka 13 procent, samtidigt som man ersätter cirka 22 procent av den totala MDF-importen (om den är begränsad till den enda produktersättningen).
 • Förädlingskapacitet beräknad till 330 Mkr per år (exklusive produktion och kemikalier).
 • Större svensk självförsörjning och förstärkta gröna aspekter för byggande.

Deltagare

Holmen AB, Norra Skog och Luleå tekniska universitet.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 5 MSEK och pågår under två år – mellan juni 2022 och juni 2024.